Statutul Asociației Obștea Vicovu de Jos

CAP I

DENUMIREA, SEDIUL, DURATA ŞI OBIECTUL DE ACTIVITATE

Art. l. (1). Asociaţia Obştea Vicovu de Jos este o organizaţie reînfiinţată în anul 2000, în baza Legii nr. 1/2000, conform sentinţei civile nr.2 din 6 martie 2000 a Judecătoriei Rădăuţi.

(2). Este o persoană juridică româna de drept privat având un patrimoniu propriu.

Art.2. (1). Denumirea obştii este: Asociaţia Obştea Vicovu de Jos şi va fi înscrisă în toate documentele şi actele emise de aceasta.

(2). Asociaţia Obştea Vicovu de Jos este condusă de Adunarea Generală, Consiliul de administraţie şi Preşedinte. Ea are contabilitate proprie, cont bancar şi cod fiscal.

Art. 3. (1). Sediul Asociaţiei Obştea Vicovu de Jos se află în comuna Vicovu de Jos, în sediul Primăriei de pe str. Șoseaua Națională, nr. 38, județul Suceava.

(2). În sediul Obştii va fi păstrată arhiva.

(3). Adresa de contact a Obştii este la domiciliul secretarului Obştii.

Art.4. Asociaţia Obştea Vicovu de Jos va funcţiona pe termen nelimitat, fără a putea fi divizată. Ieşirea din indiviziune a unuia sau a mai multor membri ai Obştii nu este posibilă, indiferent de suprafaţa pe care acesta/aceştia o deţin(e). Dizolvarea şi lichidarea Asociaţiei Obştea Vicovu de Jos se va face în condiţiile prezentului statut şi a legislaţiei în vigoare.

SCOPUL ASOCIAŢIEI OBŞTEA VICOVU DE JOS

Art.5. Obiectul de activitate al Asociaţiei Obştea Vicovu de Jos constă în:

 1. gospodărirea şi gestionarea durabilă şi eficientă a fondului forestier proprietate privată a membrilor Obştii, astfel încât să satisfacă nevoile sociale, economice, ecologice, culturale şi de protecţie a mediului ale actualilor şi viitorilor proprietari;
 2. administrarea în regim silvic pe bază contractuală cu o structură silvică autorizată (de Stat sau privată) a fondului forestier proprietatea membrilor Obştii;
 3. asocierea cu alte persoane juridice, proprietari de păduri, în vederea înfiinţării unui ocol silvic privat, conform legislaţiei în vigoare;

Art.6. Asociaţia Obştea Vicovu de Jos va putea exploata, prelucra sau comercializa material lemnos sau va putea desfăşura alte activităţi cu caracter economic.

CAP. II

PATRIMONIUL ASOCIAŢIEI OBŞTEA VICOVU DE JOS. EVIDENŢA ŞI CIRCULAŢIA JURIDICĂ A TERENURILOR FORESTIERE. PROPRIETATEA MEMBRILOR

Art.7. (1). Patrimoniul Asociaţiei Obştea Vicovu de Jos este compus din:

 1. fondul forestier proprietatea membrilor Asociaţiei Obştea Vicovu de Jos;
 2. suprafaţa de 39,4 ha care a revenit în patrimoniul Obştii după înfiinţarea ei;
 3. cotizaţiile sau alte sume de bani încasate de la membrii Asociaţiei Obştea Vicovu de Jos;
 4. bunuri mobile şi imobile (cantonul), mijloace băneşti, titluri de valoare, donaţii legale, subvenţii, sponsorizări şi alte fonduri primite de la persoane fizice sau juridice din ţară sau din străinătate;
 5. colectarea de bani pe liste de subscripţii, constituindu-se astfel fonduri destinate unor proiecte ce privesc întreaga comunitate;

(2). Patrimoniul Asociaţiei Obştea Vicovu de Jos se va completa cu venituri provenite din activităţi cu caracter economic.

Art.8. (1). Membrii Asociației Obștea Vicovu de Jos sunt persoanele înscrise în Tabelul nominal (Anexa 54) validat de către Comisia Județeană de Fond Funciar cu suprafețele de teren forestier reconstituite în baza Legii nr. 1/2000 precum și moștenitorii acestora.

(2). Cu suprafeţele din Tabelul nominal vor fi înscrişi în cartea funciară toţi membrii Asociaţiei Obştea Vicovu de Jos.

(3). În baza Tabelului şi a înscrierilor din cartea funciară, se va întocmi un Registru de Proprietate al Asociaţiei Obştea Vicovu de Jos care va cuprinde numele membrilor precum şi suprafeţele de pădure deţinute de aceştia.

(4). Acest Registru va suferi modificări în timp prin introducerea, în mod legal, a altor membri, conform actelor de dobândire a proprietăţii (cumpărări, succesiuni, donaţii).

(5). Terenurile din fondul forestier proprietate privată a membrilor Asociaţiei Obştea Vicovu de Jos a căror administrare şi proteguire se realizează potrivit prevederilor prezentului statut, rămân în proprietatea fiecărui obștean, putând fi lăsate moştenire prin testament sau înstrăinate – prin vânzare sau donaţie – unui un alt membru al Obştii sau către oricare altă persoană, cu condiţia ca acestea să aibă vocație legală la succesiunea unui membru al Obştii.

(6). În această situaţie, noul proprietar al suprafeţei de pădure devine de drept membru al Asociaţiei Obştea Vicovu de Jos, în baza actului de proprietate, cu respectarea prezentului statut.

(7). Niciun coproprietar nu poate să achiziționeze prin cumpărare sau din donații mai mult de 20% din totalul suprafeței colectivității.

CAP. III

ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA ASOCIAŢIEI OBŞTEA VICOVU DE JOS

Art.9. (1). Organele de conducere ale Asociaţiei Obştea Vicovu de Jos sunt:

 1. Adunarea Generală;
 2. Preşedintele;
 3. Consiliul de administraţie;

(2). Controlul financiar intern al Asociaţiei Obştea Vicovu de Jos se execută de către Comisia de cenzori.

(3). Obştea are un secretar care ţine evidenţele care privesc materialul lemnos ridicat de obşteni, acte administrative etc.

Art. 10. (1). În realizarea scopului şi a obiectivelor sale, Asociaţia Obştea Vicovu de Jos poate dispune de servicii specializate, a căror funcţionare se va stabili prin Regulamentul de Ordine Interioară propus de Consiliul de administraţie şi aprobat de Adunarea Generală.

(2). În acelaşi scop, Asociaţia Obştea Vicovu de Jos va putea angaja personal pe bază de contract de muncă (pentru servicii de pază, protecţie, executare de lucrări de construcţii sau alte activităţi) încheiate în condiţiile legislaţiei muncii sau prin convenţie civilă, salariile acestora fiind negociabile.

(3). De asemenea, pentru efectuarea unor anumite lucrări ce presupun folosirea unui personal specializat, Asociaţia Obştea Vicovu de Jos poate încheia contract de prestări servicii cu unităţi specializate.

ADUNAREA GENERALĂ

Art.11. (l). Adunarea Generală este organul suprem de conducere al Asociaţiei Obştea Vicovu de Jos fiind compus din toţi membrii Obştii sau împuterniciţii acestora.

(2). Adunarea Generală se convoacă de două ori pe an în ședință ordinară, de către preşedintele Asociaţiei Obştea Vicovu de Jos sau Consiliul de administraţie, cu cel puţin 15 zile înainte de data întrunirii, de regulă înainte şi după exploatare cu circa 2 săptămâni – o lună, în zilele de sărbătoare, în localitatea de reşedinţă a Asociaţiei Obştea Vicovu de Jos. Şedinţa Adunării Generală va avea loc într-o locaţie publică.

(3). Convocarea se face prin orice mijloace: anunţ verbal, afişare, publicare în presa locală, televiziunea locală, scrisori, telefon, fax, e-mail etc., condiţia esenţială fiind ca preşedintele sau membrii Consiliului de administraţie să poată proba că membrii Asociaţiei Obştea Vicovu de Jos au fost anunţaţi.

(4). Convocarea va conţine data, ora şi locul de desfăşurare a ședinței Adunării Generale.

(5). În restul anului, se vor putea convoca una sau mai multe ședințe extraordinare ale Adunării Generale, cu cel puţin 7 zile înainte de data întrunirii, după cum preşedintele sau Consiliul de administraţie va găsi necesar, precum şi atunci când:

 1. întrunirea Adunării va fi cerută în scris sub semnătură de cel puţin 1/4 din membri cu respectarea prevederilor alineatului (6) al acestui articol;
 2. când se ivesc pagube extraordinare, incendii, inundaţii, furturi deosebite, atacuri de insecte şi se vor constata mari pierderi în averea Asociaţiei Obştea Vicovu de Jos;
 3. când se pune în discuţie dreptul de proprietate a mai multor membri, ori de câte ori se ivesc procese intentate colectivităţii;

(6). Şedinţa extraordinară a Adunării Generale poate fi cerută prin cerere scrisă adresată preşedintelui Obştii sau Consiliul de administraţie, semnată de cel puţin 10 obşteni, în care sunt prezentate motivele convocării Adunării Generale. Cererea va fi analizată în Consiliul de administraţie, în prezenţa a trei-patru semnatari şi, dacă se va constata că motivele sunt întemeiate, Consiliul de administraţie va dispune convocarea unei şedinţe extraordinare a Adunării Generale. Dacă motivele vor fi considerate ca fiind  neîntemeiate şi nu vor putea fi susţinute de probe, cererea se respinge de Consiliul de administraţie. În cazul în care semnatarii cererii nu sunt mulţumiţi de răspunsul primit, aceştia pot strânge semnăturile a cel puţin ¼ din membri şi pot convoca o şedinţă extraordinară a Adunării Generale cu condiţia obligatorie a înştiinţării conducerii Obştii, printr-o adresă scrisă, depusă la secretar.

(7). Ședința Adunării Generale, atât cea ordinară, cât şi cea extraordinară, este considerată legal constituită (statutară) dacă sunt prezenţi membrii Obştii care au în proprietate jumătate plus un ar din fondul forestier proprietatea membrilor Asociaţiei Obştea Vicovu de Jos (adică 154,07 ha).

(8). În cazul în care nu se va întruni această cerinţă minimă, se va stabili un nou termen care nu va depăşi 21 zile faţă de data stabilită iniţial şi se va ţine a doua ședință a Adunării Generale, care va fi considerată statutară dacă vor fi prezenţi minim 100 de membri ai Obştii. Convocarea se face în acelaşi mod.

(9). În situaţia în care pe ordinea de zi a ședinței Adunării Generale este înscrisă alegerea Preşedintelui, a Consiliului de administraţie sau modificarea statutului, cea de-a doua ședință este considerată statutară dacă sunt prezenţi membrii Obştii care au împreună în proprietate cel puţin 1/3 din fondul forestier proprietatea membrilor Asociaţiei Obştea Vicovu de Jos (adică 102,71 ha).

DESFĂŞURAREA ȘEDINȚELOR ADUNĂRII GENERALE

Art.12. (1). Lucrările ședințelor Adunării Generale sunt conduse de un prezidiu format din trei membri aleşi de către Adunarea Generală. Prezidiul alege un preşedinte care conduce lucrările ședinței.

(2). Preşedintele prezidiului Adunării Generale va da cuvântul, la început, preşedintelui Asociaţiei Obştea Vicovu de Jos sau unui membru din comitetul Obştii, sau unui reprezentant al Comisiei de cenzori care va informa Adunarea Generală dacă şedinţa este legal constituită şi dacă acțiunea de convocare a fost făcută conform statutului.

(3). Daca ședința este legal constituită, se trece la deschiderea ședinței şi aprobarea ordinii de zi.

(4). Lucrările Adunării Generale vor fi consemnate într-un proces-verbal redactat de o persoană desemnată de preşedintele Obştii şi aprobată de Adunarea Generală. Procesul-verbal va fi semnat la final de către membrii prezidiului ales, conform  alin. (1) al acestui articol, de persoana care a redactat procesul-verbal precum şi de preşedintele Obştii.

(5). Preşedintele prezidiului va conduce lucrările ședinței Adunării Generale respectând ordinea de zi ce a fost aprobată, urmând ca toţi participanţii ce doresc să-şi expună părerea în mod liber să se înscrie la cuvânt. Totodată, preşedintele prezidiului va avea grijă ca discuţiile să fie axate numai pe ordinea de zi.

(6). Conducătorul ședinței are dreptul să retragă cuvântul unor vorbitori care nu respectă ordinea de zi, disciplina în adunare, iar pe cei care nu se conformează şi perturbă buna desfăşurare a şedinţei, cu aprobarea Adunării Generale îi poate invita să părăsească sala.

(7). La şedinţa Adunării Generală va fi invitat şi un reprezentant al poliţiei locale, iar la nevoie, conducătorul şedinţei, pentru stabilirea ordinii, poate să ceară ajutorul Poliţiei.

(8). La şedinţele Adunării Generale pot participa numai membrii Obştii sau un reprezentant al acestora care este rudă sau afin de gradul I. Nu se admite prezenţa altor persoane, cu excepţia invitaţilor speciali.

Art. 13. (1). Adunarea Generală adoptă hotărâri şi alege cu votul majorităţii celor prezenţi.

(2). Hotărârile Adunării Generale sunt obligatorii pentru toţi membrii. Ele pot fi atacate în instanţă de către oricare coproprietar în termen de 15 zile de la data când a avut loc ședința Adunării Generale, iar sentinţa judecătorească, rămasă definitivă, este obligatorie pentru toţi membrii.

Art.14. (1). Votul poate fi nominal, secret sau prin ridicare de mâini. În cazul alegerilor, votul va fi secret.

(2). Coproprietarii vor vota personal în baza carnetului de obştean sau pot vota pentru ei rudele de gradul I sau afinii de gradul I. Cei absenţi, care nu doresc/nu pot să participe la vot şi nu vor să fie reprezentaţi/nu au rude de gradul I sau afini de gradul I, îşi pot exercita dreptul de vot printr-un mandatar împuternicit prin procură autentificată, valabilă pentru o singură şedinţă a Adunării Generale.

(3). Minorii vor fi reprezentaţi la vot de către tutorele lor.

ATRIBUŢIILE ADUNĂRII GENERALE

Art. 15. (1). Aprobă şi modifică Statutul Asociaţiei Obştea Vicovu de Jos.

(2). Alege, pentru o perioadă de trei ani, Preşedintele Asociaţiei Obştea Vicovu de Jos, Consiliul de administraţie, Comisia de cenzori şi, pentru o perioadă de cinci ani, Secretarul, conform legislaţiei în vigoare.

(3). Stabileşte şi aprobă, la propunerea preşedintelui şi a Consiliului de administraţie, strategia de exploatare a masei lemnoase pentru anul în curs sau pentru anul viitor, dacă este cazul.

(4). Aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli.

(5). Discută şi avizează Raportul anual al preşedintelui Obştii, precum şi raportul Comisiei de cenzori privind administrarea şi gestionarea fondului forestier şi a resurselor financiare.

(6). Poate aplica sancţiuni membrilor Consiliului de administraţie, preşedintelui şi membrilor Comisiei de cenzori, dacă se va constata în mod cert că, prin activitatea lor, persoanele în cauză au prejudiciat Obştea. Sancţiunile aplicate pot fi: avertisment, diminuarea cotei de lemn sau înlocuirea din funcţie.

(7). Hotărăşte cu privire la constituirea de parte civilă şi va cere despăgubiri în justiţie de la orice persoană fizică sau juridică care a prejudiciat interesele Obştii.

(8). Stabileşte măsuri cu privire la paza şi protecţia fondului forestier, în conformitate cu legislaţia silvică în vigoare.

(9). Stabileşte măsurile care se impun pentru împădurirea şi regenerarea suprafeţelor de pe care s-a exploatat masa lemnoasă.

(10). Ia hotărâri şi adoptă masuri în orice problemă ivită la solicitarea Consiliului de administraţie, a preşedintelui Obştii sau la propunerea membrilor.

(11). Stabileşte prestaţiile ce le vor executa obştenii şi cotizaţiile ce vor trebui plătite.

(12). Aprobă dizolvarea sau lichidarea Asociaţiei Obştea Vicovu de Jos şi stabileşte destinaţia bunurilor avute în patrimoniu.

(13). Aprobă reorganizarea Asociaţiei Obştea Vicovu de Jos, afilierea sau asocierea cu alte organizaţii similare, persoane juridice etc.

(14). Exercită şi alte atribuţii. 

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE

Art. 16. (1). Conducerea Asociaţiei Obştea Vicovu de Jos între două ședințe ale Adunării Generale este asigurată de Consiliul de administraţie şi de Preşedinte.

(2). Consiliul de administraţie este format din 7 membri permanenţi, aleşi de Adunarea Generală pe o perioadă de 3 ani. Din cei 7 membri permanenţi, unul este preşedintele Asociaţiei Obştea Vicovu de Jos care este şi preşedintele Consiliului de administraţie. Dintre cei 6 membri ai Consiliului de administraţie care au funcţia de consilier, unul va fi ales dintre membrii care locuiesc în Bivolărie şi va răspunde de obştenii din Bivolărie, Bilca şi Vicovu de Sus, iar ceilalţi 5 vor fi aleşi dintre obştenii din Vicovu de Jos şi vor răspunde de 5 zone din comuna Vicovu de Jos repartizate pentru fiecare. În cazul în care locul unui consilier devine vacant, locul acestuia va fi ocupat de următorul consilier după ordinea voturilor obţinute la alegeri.

Art. 17. (1). Pot candida şi pot fi aleşi membri în Consiliul de administraţie numai persoanele care întrunesc simultan următoarele condiţii:

 1. sunt majore;
 2. sunt membri ai Obştii înscrişi în Tabelul Anexa 54, membri ai Obştii care pot dovedi cu înscrisuri autentice (certificat de moştenitor, act de donaţie, hotărâri judecătoreşti etc.) că au dobândit o anumită suprafaţă de teren forestier în Obşte, rude de gradul I sau afini de gradul I ai unor membri ai Obştii;
 3. sunt cunoscute de ceilalţi membri ai Obştii ca persoane serioase, demne şi respectate;
 4. cunosc atribuţiile statutare ce le revin şi condiţiile în care pot fi înlocuiţi;

(2). Calitatea de membru al Consiliului de administraţie nu are incompatibilitate, indiferent care ar fi meseria, ocupaţia sau activitatea privată desfăşurată de persoana respectivă, cu condiţia să nu contravină legilor în vigoare.

Art.18. (l). Consiliul de administraţie se întruneşte în şedinţă ori de câte ori este necesar, însă cel puţin o dată pe trimestru.

(2). Conducerea şedinţei Consiliului se face de către preşedinte sau, în lipsa acestuia, de către un membru.

(3). Convocarea şedinţei Consiliului de administraţie se face de către preşedintele Obştii cu cel puţin 24 ore înainte cu precizarea ordinii de zi. În cazul în care, din diverse motive, preşedintele se află în incapacitate de a convoca şedinţa Consiliului de administraţie sau nu doreşte să convoace şedinţa, deşi există cel puţin patru membri care doresc să o convoace, Consiliul de administraţie se poate întruni la cererea acestora.

(4). Hotărârile care se adoptă în Consiliul de administraţie trebuie să aibă votul a cel puţin 4 membri. La fiecare şedinţă se va întocmi un proces-verbal în care sunt consemnate toate discuţiile care au avut loc, care va fi semnat de toţi participanţii. În cazul voturilor contra, persoanele respective îşi vor motiva votul care va fi consemnat în procesul-verbal.

(5). Pentru hotărârile luate sunt responsabili în mod solidar toţi membrii care au votat „pentru” şi au semnat procesul-verbal.

(6). În şedinţele Consiliului de administraţie, membrii acestuia au drept de vot egal.

(7). Consiliul de administraţie are un mandat de trei ani, dar mandatul acestuia încetează de drept doar în momentul în care este validată prin hotărâre judecătorească alegerea noii conduceri a Obştii.

ATRIBUŢIILE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Art.19. Consiliul de administraţie al Asociaţiei Obştea Vicovu de Jos are următoarele atribuţii:

(1). Administrează toate bunurile colectivităţii, stabileşte măsurile de conservare şi gestiune a acestora, ia masurile necesare pentru apărarea drepturilor Obştii.

(2). Stabileşte volumul anual de masă lemnoasă care se atribuie în mod gratuit membrilor Obştii şi volumul de masă lemnoasă care se va valorifica pe bani, pentru acoperirea cheltuielilor necesare funcţionării Obştii;

(3). Va analiza şi stabili cheltuielile obligatorii necesare funcţionării Obştii, hotărând cantitatea de material lemnos ce va fi valorificată pe bani cât şi modalitatea valorificării acesteia, care poate fi: vânzare către membrii Obştii sau vânzare către terţe persoane – fizice sau juridice. Cantitatea de lemn vândută obştenilor nu poate fi mai mare de 10 mc la un preţ stabilit, care nu va fi mai mic decât preţul pieţii, iar vânzarea către persoanele fizice (altele decât membri) sau juridice se va face întotdeauna prin licitaţie, dacă sunt mai mulţi solicitanţi, sau prin încredinţare directă, când există un singur solicitant, dar nu sub preţul pieței;

(4). Stabileşte cantitatea de lemn cuvenită gratuit obştenilor pentru fiecare poziţie din Tabelul Anexa 54, prin înmulţirea cotei stabilite pentru 1 ha de pădure cu suprafaţa de pădure deţinută la poziţia respectivă. Cota cuvenită pentru 1 ha de pădure se stabileşte prin împărţirea volumului total de masă lemnoasă ce urmează a fi repartizată anual membrilor obştii la suprafaţa de 308 ha (care reprezintă fondul forestier proprietatea membrilor Asociaţiei Obştea Vicovu de Jos);

(5). Întocmeşte, împreună cu secretarul Obştii, pe baza datelor din Tabelul Anexa 54, un tabel care va cuprinde la fiecare poziţie suprafaţa de pădure, cantitatea de lemn cuvenită pentru anul în curs (defalcată în lemn de lucru şi lemn de foc), cantitatea de lemn restantă sau cea luată în plus, cantitatea de lemn cuvenită a fi ridicată în anul în curs, urmând ca pe acest tabel, pădurarul, la livrare, să completeze numele şi prenumele persoanei care ridică lemnul, poziţia din Anexa 54, cantitatea de lemn, data, CNP-ul şi semnătura. Tabelul respectiv va fi semnat pe fiecare pagină de toţi membrii Consiliului de administraţie;

(6). Negociază şi stabileşte cu firmele prestatoare preţul pe mc pentru exploatarea şi scos-apropriatul lemnului care urmează a fi repartizat pentru membrii Obştii. Întrucât manopera respectivă va fi suportată de obşteni, Consiliul de administraţie va reprezenta interesele membrilor Obştii urmărind ca preţul negociat să fie bine fundamentat;

(7). Stabileşte, prin hotărâre, volumul de lucrări care urmează a fi executat în folosul Obştii, recepţia lucrărilor, plata acestora şi persoanele care le vor executa. Nimeni nu are voie să angajeze lucrări în Obşte sau în legătură cu Obştea fără aprobarea Consiliului de administraţie;

(8). Negociază, stabileşte şi acordă despăgubirile cuvenite persoanelor particulare care vor suferi prejudicii din cauza exploatării lemnului sau în urma altor activităţi susţinute de obşte;

(9). Stabileşte, prin fişa postului pentru pădurar, îndatoririle acestuia în legătură cu paza, gestiunea şi atribuirea masei lemnoase către beneficiari;

(10). Controlează şi analizează periodic activitatea personalului silvic şi a celui contabil care îşi desfăşoară activitatea în cadrul Obştii, luând măsuri de sancţionare sau înlocuire a acestuia dacă se constată că nu-şi îndeplineşte în mod corect atribuţiile de serviciu;

(11). Întocmeşte bugetul de venituri şi cheltuieli şi bilanţul contabil supunându-le aprobării Adunării Generale.

(12). În cazul în care constată că, din motive medicale, preşedintele Obştii este în incapacitate de a conduce Obştea (nu-şi poate exercita cum se cuvine atribuţiile prevăzute prin statut), dar acesta nu doreşte să renunţe la funcţie, dispune, prin vot secret, suspendarea din funcţie şi convocarea Adunării Generale în maxim 14 zile pentru a aduce la cunoştinţa acesteia situaţia nou creată, iar Adunarea Generală va hotărî în consecinţă.

(13). În cazul în care preşedintele Obştii a fost suspendat în baza prevederilor art. 39, alin. (2), stabileşte ca în maxim 30 de zile să fie convocată şedinţa Adunării Generale care va avea înscrisă pe ordinea de zi problema suspendării preşedintelui de către Consiliul de administraţie.

(14). Păstrează integritatea şi securitatea averii Obștii.

(15). Controlează modul de efectuare a pazei suprafeţei împădurite, participă la punerea în valoare, controlează modul de exploatare și repartizare către beneficiari a masei lemnoase şi ia măsurile necesare pentru ca aceste activități să se desfăşoare în cele mai bune condiţii.

(16). Soluţionează toate cererile şi reclamaţiile adresate de către membrii Obştii, oferind un răspuns justificativ la acestea. Cei nemulţumiţi de soluţiile date de Consiliul de administraţie se pot adresa organelor judiciare competente.

(17). Poate vota, în cazul în care nu există exploatare, aprobarea unei învoiri pe care preşedintele Obştii o solicită, dar pe o perioadă de timp care nu poate depăşi 3 luni.

(17). Îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de către Adunarea Generală sau de către legislaţia în vigoare referitoare la administrarea şi conservarea bunurilor Asociaţiei Obştea Vicovu de Jos.

(18). În prima şedinţă, membrii Consiliului de administraţie vor alege dintre ei, prin vot secret, un vicepreşedinte, care va avea ca atribuţie să conducă Obştea în timpul în care preşedintele lipseşte.

Art.20. (1). Membrii Consiliului de administraţie pot fi înlocuiţi dacă se constată că nu lucrează cu bună-credinţă sau au produs pagube colectivităţii, precum şi în situaţiile prevăzute la art. 40.

(2). Fiecare consilier va fi remunerat cu 5 mc material lemnos pe un an.

PREŞEDINTELE ASOCIAŢIEI OBŞTEA VICOVU DE JOS

Art.21. (1). Preşedintele, împreună cu Consiliul de administraţie, exercită conducerea Asociaţiei Obştea Vicovu de Jos în perioadele dintre ședințele Adunării Generale.

(2). Preşedintele Asociaţiei Obştea Vicovu de Jos poate fi pensionar sau poate avea orice loc de muncă cu condiţia ca starea de sănătate şi atribuţiile de serviciu să-i permită să-şi îndeplinească toate atribuţiile prevăzute în statut.

(3). Preşedintele Asociaţiei Obştea Vicovu de Jos este şi preşedintele Consiliului de administraţie, fiind ales de către Adunarea Generală pe o durată de 3 ani. El reprezintă Obştea în relaţiile cu persoanele fizice sau juridice, precum şi cu instituţiile statului.

(4). Mandatul preşedintelui încetează în momentul în care este validată, prin hotărâre judecătorească, alegerea noii conduceri a Obştii.

(5). Preşedintele Asociaţiei Obştea Vicovu de Jos este ales cu votul majorităţii membrilor prezenţi.

Art. 22. Pot candida la funcţia de preşedinte al Obştii numai persoanele care îndeplinesc simultan următoarele condiţii:

 1. sunt majore;
 2. sunt membri ai Obştii înscrişi în Tabelul Anexa 54, membri ai Obştii care pot dovedi cu înscrisuri autentice (certificat de moştenitor, act de donaţie. hotărâri judecătoreşti etc.) că au dobândit o anumită suprafaţă de teren forestier în Obşte, rude de gradul I sau afini de gradul I ai unor membri, dar care au o împuternicire din partea unui membru, care confirmă acceptul acelui membru pentru ca ruda sa de gradul I sau afinul de gradul I să candideze;
 3. sunt cunoscute de ceilalţi membri ai Obştii ca persoane serioase, demne şi respectate;
 4. prezintă garanţie materială şi morală în faţa colectivităţii;
 5. cunoaşte atribuţiile care-i revin preşedintelui Obştii şi condiţiile în care acesta poate fi demis;

(2). Calitatea de Preşedinte nu are incompatibilitate indiferent care ar fi meseria, ocupaţia sau activitatea privată desfăşurată de persoana respectivă cu condiţia să nu contravină legilor în vigoare.

ATRIBUŢIILE PREȘEDINTELUI

Art. 23. Preşedintele Asociaţiei Obştea Vicovu de Jos are următoarele atribuţii:

(1). Administrează împreună cu Consiliul de administraţie bunurile Asociaţiei Obştea Vicovu de Jos, se îngrijeşte de bunul mers al întregii activităţi şi răspunde de integritatea patrimonială a Obştii, colaborând în acest sens cu Comisia de cenzori.

(2). Preşedintele Asociaţiei Obştea Vicovu de Jos coordonează activitatea Consiliului de administraţie, îndeplineşte hotărârile acestuia şi ale Adunării Generale. El poate da mandate de reprezentare pentru anumite probleme oricărui membru al Consiliului de administraţie, dar răspunde solidar de actele acelui mandatat.

(3). Sprijină pădurarul în problemele care ţin de paza suprafeţei împădurite şi se ocupă de punerea în aplicare a măsurilor care se impun pentru împădurirea şi regenerarea suprafeţelor de pe care s-a exploatat masa lemnoasă, măsuri stabilite de Adunarea Generală.

(4). Ordonanţează plăţile prevăzute de bugetul de venituri şi cheltuieli şi răspunde de realizarea şi încasarea veniturilor planificate.

(5). Încasează veniturile, ţine la zi şi completează chitanțe, facturi, boniere;

(6). Răspunde material sau penal de plăţile efectuate din cont fără justificare sau de ridicarea oricărei sume de bani din contul Obştii fără a fi justificată.

(7). Are acces la contul Obştii  numai însoţit de o a doua persoană, care este membru al Consiliului de administraţie, împuternicită de către acesta. Cei doi vor avea drept de semnătură în Bancă, vor putea face numai împreună operaţiuni în cont, răspunzând în solidar – material sau penal – de eventualele nereguli în cheltuirea banilor Obştii.

(8). Cele două persoane împuternicite să facă operaţiuni în contul Obştii vor raporta lunar Consiliului de administraţie despre operaţiunile desfăşurate în cont.

(9). Întocmeşte la timp si transmite situaţiile statistice cerute de autorităţi.

(10). Colaborează cu Secretarul Obştii şi cu Comisia de cenzori pe toate temele de interes pentru obşteni, oferindu-le, de îndată, toate informaţiile şi documentele utile în acest sens.

(11). Întocmeşte anual Raportul privind administrarea şi gestionarea fondului forestier şi a resurselor financiare pe care îl va prezenta Adunării Generale.

(12). Achită toate datoriile Asociaţiei Obştea Vicovu de Jos la bugetul de stat sau terţe persoane juridice şi fizice.

(13). Preşedintele Obştii nu repartizează material lemnos către membrii Obştii, dar verifică modul de distribuire a materialului lemnos şi controlează transportul materialului lemnos. El face programarea obştenilor în vederea ridicării lemnului.

(14). Nu acordă despăgubiri decât cu hotărârea Consiliului de administraţie.

(15). Orice contract semnat în numele Obştii de către preşedinte se face cu aprobarea Consiliului de administraţie. Dacă contractul semnat de preşedinte nu este aprobat de Consiliul de administraţie, el va fi considerat nul.

(16). Se îngrijeşte de ţinerea şi păstrarea următoarelor documente ale Asociaţiei Obştea Vicovu de Jos:

 1. a) actele şi planurile proprietăţii şi amenajamentul pădurii;
 2. b) registrul de inventar;
 3. c) registrul de control;
 4. d) documente financiar contabile şi alte evidenţe stabilite de Adunarea Generală, Consiliul de administraţie sau legislaţia în vigoare.

(17). Se îngrijeşte şi răspunde de amenajarea unui spaţiu de afişaj la sediul Obştii;

(17). Răspunde la toate cererile, sesizările şi reclamaţiile adresate Consiliului de administraţie de către membrii Obştii, oferind un răspuns justificativ la acestea;

(18). Pune la dispoziţia membrilor Asociaţiei Obştea Vicovu de Jos, la cererea acestora, orice informaţie legată de activitatea desfăşurată sau situaţia patrimonială a Obştii.

(19). Propune Consiliului de administraţie măsuri de sancţionare sau tragerea la răspundere a membrilor Obştii care încalcă regulile silvice în pădurea Asociaţiei Obştea Vicovu de Jos, săvârşesc abuzuri sau produc prejudicii proprietăţii Obştii.

(20). Răspunde de păstrarea în bună stare a semnelor de hotar.

(21). Controlează contabilitatea Obştii.

(22). Pentru activitatea depusă în folosul Obştii, preşedintele este remunerat în material lemnos, ce nu poate depăşi 25 mc pe an, sau în echivalentul în lei al acestei cantităţi.

Art.24. (1). În caz de absenţă justificată, preşedintele va putea fi înlocuit de unul din membrii Consiliului de administrație, ales prin vot de către aceştia.

(2). În cazul când postul de preşedinte devine vacant, până la prima şedinţă a Adunării Generale, interimatul va fi asigurat de un membru al Consiliului de administraţie, ales prin vot de către acesta. Predarea gestiunii se va face pe bază de proces-verbal.

SECRETARUL

Art.25. (1). În scopul de a asigura transparenţa tuturor activităţilor din cadrul Obştii şi a creşte gradul de eficienţă a acestora, Adunarea Generală, la propunerea unui membru, va desemna dintre membrii săi, prin vot deschis şi pentru un mandat de 5 ani, un secretar. Acesta are obligaţia de a întocmi rapoarte privind activitatea din cadrul Obştii şi a le pune la dispoziţia oricărui obştean care este interesat.

(2). Secretarul trebuie să aibă cel puţin studii medii;

(3). Secretarul va avea următoarele atribuţii:

 1. înregistrarea documentelor;
 2. redactează înştiinţările/repartiţiile de masă lemnoasă, în baza tabelului semnat de membrii Consiliului de administraţie;
 3. redactează corespondența preşedintelui Obştii cu celelalte instituţii, a actelor şi a adeverinţelor;
 4. ține evidenţa membrilor şi face actualizări permanent în Registrul de Proprietate al Asociaţiei, în conformitate cu datele reale;
 5. întocmeşte un Registru de Exploatare în care sunt trecuţi toţi membrii Obştii precum şi urmaşii acestora care-i vor moşteni, suprafaţa forestieră deţinută în Obşte şi va ţine evidenţa materialului lemnos ridicat;
 6. va întocmi, la sfârşitul anului, situaţia nominală a ridicări lemnului de către obşteni, iar această situaţie o va afişa la sediul Obştii (la Primărie), sau o va trimite obştenilor, la cererea acestora;
 7. ține evidenţa avizelor de însoţire a masei lemnoase, avize pe care le va primi în mod direct de la pădurar;
 8. păstrează Registrul cu procesele-verbale ale Adunării Generale şi ale Consiliului de administraţie;
 9. pune la dispoziţia membrilor Asociaţiei Obştea Vicovu de Jos, la cererea acestora, copii după procesul-verbal de şedinţă al Adunării Generale sau Consiliului de administraţie.
 10. va asigura corespondenţa cu toţi membrii Obştii. Va informa membrii Obştii asupra activităţii de exploatare, de împădurire şi a altor lucrări;
 11. întocmeşte si transmite situaţiile statistice;
 12. întocmeşte, dacă este cazul, împreună cu preşedintele, toate documentele care se supun dezbaterii în şedinţele Adunării Generale;
 13. are atribuţii în procesul electoral intern al Obștii, cum ar fi:
 • înregistrează candidaturile pentru alegeri;
 • întocmeşte, pe baza observaţiilor membrilor Consiliului de administraţie, un raport cu privire la legalitatea candidaturilor;
 • tipăreşte buletinele de vot;

(4). Remuneraţia secretarului va fi de 12 mc lemn/an. Consiliul de administraţie îi va asigura şi mijloacele necesare pentru a-şi putea desfăşura activitatea în bune condiţii şi în mod independent, fără implicarea organelor de conducere ale Obştii.

(5). Consiliul de administrație are obligația să pună la dispoziţia Secretarului, atunci când cererea acestuia este îndreptăţită de necesitatea îndeplinirii atribuţiilor, toate documentele Obştii.

(6). Secretarul conlucrează cu preşedintele şi Consiliul de administraţie pe toate temele de interes pentru obşteni şi va răspunde doar în faţa Adunării Generale, căreia îi va prezenta în fiecare an, un raport de activitate.

COMISIA DE CENZORI

Art.26. (1). Comisia de cenzori este formată din trei membri, din care unul trebuie să aibă licenţă de la Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România (CECCAR). Dacă, dintre membrii Obştii Vicovu de Jos, nu există nici o persoană care să aibă această licenţă şi care doreşte să candideze pentru funcţia de cenzor, atunci se numeşte un cenzor cu licenţă CECCAR în Comisia de cenzori, iar acesta poate fi o persoană care nu este membru al Obştii.

(2). Comisia de cenzori are următoarele atribuţii:

 1. verifică activitatea financiar-contabilă, gestiunea şi patrimoniul Obştii;
 2. verifică concordanţa cheltuielilor efectuate cu bugetul de venituri şi cheltuieli;
 3. ia parte la întocmirea bugetului;
 4. verifică cel puţin o data la 3 luni registrele colectivităţii, operaţiunile făcute şi certifică dacă sunt corect întocmite;
 5. verifică operaţiunile efectuate prin casă şi soldul casei;
 6. ia parte la toate şedinţele Adunării Generale şi prezintă raportul de control privind gestiunea Obştii;
 7. veghează la aplicarea dispoziţiilor legale.

Art.27. (1). Cenzorii pot să asiste la întrunirile Consiliului de administraţie fără a avea drept de vot.

(2). Preşedintele, secretarul şi contabilul angajat au obligația să pună la dispoziţia cenzorilor toate documentele necesare la solicitarea acestora oridecâte ori este nevoie.

(3). Comisia de cenzori îşi poate elabora un Regulament intern de funcţionare.

(4). Revocarea cenzorilor poate fi hotărâtă de Adunarea Generală.

(5). Fiecare cenzor va fi remunerat cu 5 mc material lemnos pe un an. 

MEMBRII ASOCIAŢIEI OBŞTEA VICOVU DE JOS. DREPTURI ŞI OBLIGAŢII

Art.28. (1). Calitatea de membru al Asociaţiei Obştea Vicovu de Jos o are acea persoană care are în proprietate o suprafaţă de pădure din cadrul Obştii Vicovu de Jos, dovedită cu Tabelul Anexa 54 validat prin Hotărârea Comisiei judeţene nr.291/2001 sau cu alte acte juridice (acte de vânzare cumpărare, acte succesorale, donaţii, hotărâri judecătoreşti) din care reiese cert suprafaţa de pădure deţinută în Obşte precum şi moştenitorii acestora.

(2). Fiecărui membru al Asociaţiei Obştea Vicovu de Jos, în baza actelor de proprietate, i se va elibera un carnet de membru al Obştii în care se va înscrie numele, prenumele, datele personale şi suprafaţa deţinută în Obşte, precum şi cantităţile de lemn sau alte foloase ridicate de la Obşte.

(3). În baza actelor de proprietate, conform cărora o persoană deţine o anumită suprafaţă de teren forestier în cadrul Asociaţiei Obştea Vicovu de Jos, acea persoană devine de drept membru al Obştii, fără a fi nevoie de aprobarea Adunării Generale, condiţia fiind aceea ca persoana respectivă să depună la secretarul Obştii o cerere de înscriere în Asociaţia Obştea Vicovu de Jos şi copii după actele de proprietate, care pot fi:

 1. certificat de moştenitor;
 2. contract de vânzare-cumpărare autentificat;
 3. act de donaţie autentificat;

(4). Membrii Asociaţiei Obştea Vicovu de Jos pierd această calitate în următoarele cazuri:

 1. a) deces;
 2. b) retragerea din Obște prin donația sau vânzarea drepturilor deţinute; 

DREPTURILE MEMBRILOR ASOCIAŢIEI OBŞTEA VICOVU DE JOS

Art.29. Membrii Asociaţiei Obştea Vicovu de Jos au următoarele drepturi:

 1. să participe la şedinţele Adunării Generale ale Obştii cu drept de vot direct pentru adoptarea hotărârilor conform prevederilor prezentului statut.
 2. să aleagă şi să poată fi aleşi în organele de conducere ale Obştii cu condiţia de a nu fi prejudiciat în niciun fel Obștea. Un membru al Obștii poate fi înscris pe toate listele de candidaţi la alegerile care se desfăşoară într-o anumită dată, dar nu poate ocupa decât o singură funcţie.
 3. să primească o cantitate de lemn stabilită proporţional cu suprafaţa deţinută în Obşte sau o cotă parte din profitul Obştii, în lei, în funcţie de suprafaţă.
 4. să vândă sau să cumpere o anumită suprafaţă din cadrul Obştii.
 5. e) să adreseze cereri, sesizări sau plângeri Consiliului de administraţie.

OBLIGAŢIILE MEMBRILOR ASOCIAŢIEI OBŞTEA VICOVU DE JOS

Art.30. Obligaţiile membrilor Asociaţiei Obştea Vicovu de Jos sunt:

(1). Să respecte prevederile prezentului statut, hotărârile Adunării Generale şi ale Consiliului de administraţie.

(2). Membrii Obştii au obligaţia ca odată ce au primit înştiinţarea/repartiţia cu cantitatea de lemn cuvenită să se îngrijească să-şi ridice anual cota de material lemnos şi să achite contravaloarea manoperei de exploatare sau taxele percepute de Obşte.

(3). Neridicarea cotei de lemn pe mai mulţi ani duce la pierderea acesteia. Obştenii pot ridica cota de lemn cuvenită pe ultimii trei ani. După trei ani, se pierde dreptul de a mai ridica cota de lemn.

(4). Să respecte codul silvic şi legislaţia silvică în vigoare.

(5). Să promoveze activităţile Obştii şi să participe la acţiunile organizate de aceasta.

(6). Toţi proprietarii sunt obligaţi să răspundă la chemările conducerii Obştii în caz de calamitate şi incendiu.

(7). Toate activităţile desfăşurate în cadrul Asociaţiei Obştea Vicovu de Jos vor fi remunerate în conformitate cu hotărârile Consiliului de administraţie sau ale Adunării Generale, în limita bugetului de venituri şi cheltuieli.

(8). Niciun coproprietar nu poate exercita dreptul de posesie sau administraţie individuală asupra averii Asociaţiei Obştea Vicovu de Jos precum:

 1. a închide anumite suprafeţe;
 2. a tăia fără drept arborii din pădure;
 3. a introduce fără drept animale la pășunat;
 4. să comită alte abuzuri contrare interesului Obştii;

(9). Sancţiunile aplicate membrilor Obştii, în caz de abuzuri bine justificate şi probate de cel ce aplică sancţiunea, sunt: diminuarea cotei de lemn sau a altor foloase proporţional cu valoarea pagubei ce urmează a fi primite de la Obşte pe o perioadă de timp care permite recuperarea pagubei produse.

CAP. IV

ALEGEREA PREŞEDINTELUI, A CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE ŞI A COMISIEI DE CENZORI

Art.31. (l). Membrii Asociaţiei Obştea Vicovu de Jos care doresc să candideze pentru orice funcţie îşi vor depune candidatura prin cerere scrisă la secretarul Obştii, cu cel puţin 7 zile înainte de data alegerilor.

(2). Acesta, la finalul termenului de înscriere, va transmite candidaturile Consiliului de administraţie al Asociaţiei Obştea Vicovu de Jos care le va analiza şi va hotărî înscrierea lor pe buletinele de vot, apoi, va întocmi, pe baza observaţiilor membrilor Consiliului de administraţie, un raport scris cu privire la procesul de dezbatere a legalităţii candidaturilor care va fi prezentat Adunării Generale la ședința în care se vor organiza alegeri pentru noua conducere a Obştii.

(3). În cazul în care Consiliul de administraţie va considera unele candidaturi nestatutare sau incompatibile, îi va comunica hotărârea de respingere persoanei respective împreună cu o motivare scrisă a deciziei de respingere.

(4). După expirarea termenului de depunere şi validare a candidaturilor, secretarul Obştii va întocmi buletine de vot separate pentru Preşedinte, pentru Consiliul de administraţie şi pentru Comisia de cenzori.

(5). Buletinul de vot va cuprinde următoarele date:

 1. a) antetul Asociaţiei Obştea Vicovu de Jos;
 2. b) data desfășurării alegerilor;
 3. c) titulatura:
 • Buletin de vot pentru Preşedinte;
 • Buletin de vot pentru Preşedinte tur II;
 • Buletin de vot pentru Consiliul de administraţie Vicovu de Jos;
 • Buletin de vot pentru Consiliul de administraţie Bivolărie și alte localități;
 • Buletin de vot pentru Comisia de cenzori;
 1. d) chenare dreptunghiulare în interiorul cărora sunt înscrişi toţi candidaţii;
 2. e) ştampila de control, care este ştampila seacă (în relief) a Asociaţiei Obştea Vicovu de Jos;
 3. f) modelele de buletine de vot, precum şi ordinea înscrierii pe buletinul de vot a candidaţilor, sunt înscrise în anexele 1, 2, 3, 4, 5, 6 a prezentului statut. Anexa 6 indică ordinea înscrierii candidaţilor pe buletinul de vot;
 4. g) buletinele de vot vor fi completate cu numele candidaţilor, în ordinea stabilită prin tragere la sorţi, cu cel puţin două zile înainte de desfăşurarea alegerilor.

DESFĂŞURAREA VOTULUI

Art.32.

 • Adunarea Generală va alege o comisie de vot formată din 3 – 5 membri care vor fi aleşi dintre persoanele care nu candidează.
 • Comisia de votare își va alege un preşedinte care, înainte de începerea votării, va prezenta Adunării Generale raportul întocmit de secretarul Obştii privind înscrierea şi validarea tuturor candidaţilor şi va face un instructaj asupra modului de votare.
 • După instructaj, Comisia de votare va distribui buletinele de vot membrilor Obștii pe bază de tabel nominal şi semnătură, iar pentru cei care votează cu procură se va menţiona, în tabel, persoana care a dat procura.
 • La vot sunt admişi numai membrii Obştii care au împlinit vârsta de 18 ani, sunt rude de gradul I sau afini de gradul I ai unor membri sau cei care au procură.
 • Procura este valabilă pentru o singură şedinţă a Adunării Generale şi pentru o singură persoană. De asemenea, un membru al Obştii nu poate da procura decât unei singure persoane.
 • Un membru al Obştii are dreptul la un singur vot;
 • Comisia de votare va număra şi contabiliza voturile, va face un proces-verbal cuprinzând rezultatul votării şi va supraveghea buna desfășurare a votului.
 • Membrii Obştii îşi vor exprima opţiunea de vot cu ajutorul unei ştampile care are inscripţionat menţiunea „Votat” în interiorul spaţiului care are înscris numele candidatului pe care doreşte să-l voteze.
 • Pentru alegerea membrilor Consiliului de administraţie, obştenii care locuiesc în comuna Vicovu de Jos vor vota pe buletinul de vot care are scrisă menţiunea „Buletin de vot pentru Consiliul de administraţie Vicovu de Jos” şi vor alege cinci consilieri, iar obştenii care nu locuiesc în Vicovu de Jos vor vota pe buletinul de vot care are scrisă menţiunea „Buletin de vot pentru Consiliul de administraţie Bivolărie” şi vor alege un singur consilier.
 • După ce a votat, fiecare alegător va introduce buletinul de vot în urnă.
 • La stabilirea rezultatului alegerilor se vor lua în calcul numai buletinele de vot care conţin ştampila seacă (în relief) a Obştii, precum şi:
  1. o singură ştampilă cu menţiunea „Votat” aplicată în interiorul spaţiului în care este înscris numele candidatului pe care obşteanul doreşte să-l voteze de pe buletinul de vot pentru alegerea preşedintelui Asociaţiei Obştea Vicovu de Jos;
 1. maxim cinci ştampile cu menţiunea „Votat” aplicate câte una în interiorul spaţiului în care este înscris numele candidatului pe care obşteanul doreşte să-l voteze de pe buletinul de vot pentru alegerea Consiliului de administraţie al Asociaţiei Obştea Vicovu de Jos;
  1. o singură ştampilă cu menţiunea „Votat” aplicată în interiorul spaţiului în care este înscris numele candidatului pe care obşteanul doreşte să-l voteze de pe buletinul de vot pentru alegerea membrului în Consiliul de administraţie al Asociaţiei Obştea Vicovu de Jos pentru cetăţenii din Bivolărie;
 2. maxim trei ştampile cu menţiunea „Votat” aplicate câte una în interiorul spaţiului în care este înscris numele candidatului pe care obşteanul doreşte să-l voteze de pe buletinul de vot pentru alegerea Comisiei de cenzori a Asociaţiei Obştea Vicovu de Jos;
 • În urma numărării voturilor, pentru funcția de consilier și cenzor vor fi declarați câștigători candidații care au întrunit cel mai mare număr de voturi, în ordine descrescătoare. Pentru funcția de președinte, în cazul în care pe buletinul de vot sunt înscriși doar doi candidați, va fi declarat câștigător candidatul care a obținut cel mai mare număr de voturi. În cazul în care pe buletinul de vot sunt înscriși mai mult de doi candidați, va fi declarat câștigător candidatul care a obținut jumătate plus unu din numărul voturilor valabil exprimate. Dacă nici un candidat nu a obținut jumătate plus unu din numărul voturilor valabil exprimate, primii doi candidați clasați în ordinea descrescătoare a numărului de voturi vor fi înscriși pe buletinele de vot pentru turul II, continuându-se procedura de vot, după caz, în aceeași zi sau se va stabili o altă dată pentru alegerea președintelui.
 • Locurile în Consiliul de administraţie destinate Vicovului de Jos vor fi ocupate de primii 5 candidaţi cu domiciliul în Vicovu de Jos, clasaţi în ordine descrescătore a numărului de voturi obţinute.
 • Pentru locul din Consiliul de administraţie ce este destinat Bivolăriei şi celorlalte localităţi, va fi ales candidatul care locuieşte în Bivolărie sau altă localitate (alta decât Vicovu de Jos) şi care a obţinut cel mai mare număr de voturi.
 • Orice nemulţumire privind rezultatul votului obţinut poate fi contestată în termen de 15 zile la judecătoria Rădăuţi. După acest termen, Conducerea Asociaţiei Obştea Vicovu de Jos nou aleasă va prelua gestiunea în cadrul unei şedinţe a Consiliului de administraţie, special întrunită, ale cărei lucrări vor fi consemnate într-un proces-verbal.
 • Nu se admit voturi de acasă sau din alte locaţii.
 • Buletinele de vot se arhivează şi se păstrează în arhivă timp de 6 luni. 

CAP. V

EXPLOATAREA PĂDURILOR. ATRIBUIREA COTELOR DE MATERIAL LEMNOS

Art.33. (1). Pădurile Asociaţiei Obştea Vicovu de Jos (colectivităţii) nu pot fi exploatate decât în baza unui amenajament aprobat de organele silvice.

(2). Exploatările nu pot fi făcute fără o autorizaţie scrisă a organelor silvice competente care va conţine obligatoriu actul de cubaj şi estimare a materialului lemnos ce se exploatează.

(3). Exploatarea pădurilor proprietate privată se face pentru trebuinţele proprii ale membrilor Obștii sau pentru asigurarea de venituri coproprietarilor şi acoperirea cheltuielilor Asociaţiei Obştea Vicovu de Jos.

(4). Gratuităţi sau reduceri de preţuri nu sunt permise decât persoanelor care au avut pagube mari provocate de incendii, ape sau degradări de teren din cauza procesului tehnologic de exploatare, cu aprobarea Consiliului de administraţie sau a Adunării Generale.

(5). Orice proprietar are voie să înstrăineze, către orice persoană dorește, materialul lemnos pe care urmează să-l primească. În acest caz, va înștiința în scris pădurarul sau președintele Obștii sau secretarul, comunicând, sub semnătură privată, numele persoanei care va ridica lemnul. Eliberarea către alte persoane a materialului lemnos repartizat unui membru al Obștii fără a avea împuternicirea scrisă a titularului nu poate fi luată în considerare la descărcarea din gestiune a pădurarului și va duce la răspunderea materială sau penală a celui vinovat.

(6). Tăierile făcute de membrii Asociaţiei Obştea Vicovu de Jos în alte locuri, în cantităţi mai mari decât cele stabilite prin amenajamentele silvice sau de arbori nemarcaţi vor fi considerate delicte silvice şi persoanele găsite vinovate vor fi deferite justiţiei şi pedepsite conform legislaţiei silvice.

(7). Pe întreaga suprafaţă a Asociaţiei Obştea Vicovu de Jos este interzis a se desfăşura partide de vânătoare fără acordul conducerii Obştii.

(8). Pe terenul forestier al Asociaţiei Obştea Vicovu de Jos este interzis păşunatul animalelor.

Art.34. (1). Strategia de exploatare şi valorificare a masei lemnoase se aprobă anual de Adunarea Generală şi va cuprinde în mod obligatoriu următoarele:

 1. volumul de masă lemnoasă ce urmează a se exploata;
 2. modul de valorificare a masei lemnoase exploatate;
 3. modul în care se face exploatarea;
 4. repartizarea pe membri obştii în funcţie de mărimea drepturilor pe care le au materialului lemnos sau a beneficiilor realizate din valorificarea acestora;
 5. modul de acoperire a cheltuielilor necesare funcţionării Asociaţiei Obştea Vicovu de Jos;

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

Art.35. (1). Bugetul de venituri şi cheltuieli este întocmit de Consiliul de administraţie pentru un an financiar şi aprobat de Adunarea Generală.

(2). Bugetul de venituri şi cheltuieli cuprinde :

 1. Venituri realizate din:
 • exploatarea pădurilor;
 • închiriere imobile sau alte bunuri;
 • încasarea delictelor sau alte pagube;
 • activităţi economice;
 • produse accesorii (pomi de iarnă, ciuperci, fructe de pădure);
 • prestări servicii;
 • cotizaţii încasate de la membrii Obştii;
 • venituri din alte activităţi ale Obştii;
 1. Cheltuieli compuse din:
 • cheltuieli cu administrarea pădurii;
 • cheltuieli cu salarii proprii;
 • cheltuieli cu rechizite materiale de birou şi formulare cu regim special;
 • plata cotizaţiei la organele centrale;
 • cheltuieli cu întreţinerea semnelor de hotar (borne, şanţuri, bariere);
 • procurarea de material săditor;
 • cheltuieli de întreţinere şi reparaţii de mijloace fixe (sediul canton);
 • procurarea de materiale sau obiecte de inventar necesare bunei funcţionări a obştii (pichet PSI, cazmale de plantat, alte material);
 • cheltuieli cu decontarea transportului şi diurnei pentru delegaţie;
 • cheltuieli telefonice, poştale, publicaţii, diverse anunţuri etc.
 • taxe şi impozite locale;
 • taxe şi impozite la bugetul statului;
 • plata asistenţei tehnice şi prestări de servicii;
 • alte cheltuieli neprevăzute;

CAP. VI

GESTIUNEA ASOCIAŢIEI OBŞTEA VICOVU DE JOS

Art.36. Contabilitatea Asociaţiei Obştea Vicovu de Jos se ţine în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Art.37. Contabilitatea financiară se ţine de către o persoană calificată şi poate fi supusă controlului, conform statutului.

Art.38. Documentele bancare vor fi semnate de preşedinte şi de o altă persoană desemnată de către Consiliul de administraţie şi aceste documente vor purta ştampila Asociaţiei Obştea Vicovu de Jos. Asociaţia Obştea Vicovu de Jos poate avea conturi în ţară şi în străinătate în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare.

CAP. VII

SANCŢIUNI

Art. 39. Preşedintele Obştii poate fi suspendat din funcţie de Consiliul de administraţie dacă:

 • nu duce la îndeplinire hotărârile Adunării Generale precum şi cele ale Consiliului de administraţie;
 • lipseşte în mod nejustificat mai mult de 30 de zile consecutive din ţară;
 • nu prezintă Adunării Generale, până la data de 28 februarie a fiecărui an, un raport cu privire la administrarea şi gestionarea fondului forestier şi a resurselor financiare;
 • pune în practică alte hotărâri, care nu au fost adoptate în şedinţele Adunării Generale sau ale Consiliului de administraţie;
 • nu respectă procedura statutară de convocare a şedinţelor Adunării Generale sau adoptă hotărâri în numele Adunării Generale fără ca acestea să fi fost votate în mod statutar (adică: pentru adoptarea lor nu există numărul necesar de voturi cerut de prevederile statutului sau sunt luate doar pe baza unor semnături ce figurează într-un tabel, iar aceste semnături au fost obţinute la domiciliul obşteanului);
 • nu respectă procedura de repartizare a masei lemnoase către obşteni sau cea de acordare a despăgubirilor;
 • oferă membrilor Obştii înştiinţări pe care scrie un alt volum de lemn decât cel înscris în Tabelul aprobat de Consiliul de administraţie sau oferă înştiinţări altor persoane decât cele îndreptăţite,
 • refuză punerea pe ordinea de zi a şedinţei Consiliului de administraţie a cererile, sesizările sau plângerile adresate spre soluţionare de către oricare membru al Obştii şi nu oferă răspuns justificativ la acestea;
 • dacă din cauza activităţii sale, integritatea patrimonială a Obştii are de suferit;
 • nu se ocupă de măsurile care se impun pentru împădurirea şi regenerarea suprafeţelor de pe care s-a exploatat masa lemnoasă;
 • nu oferă justificare pentru banii cheltuiţi şi nu raportează Consiliului de administraţie despre operaţiunile desfăşurate în cont şi încasărirle de numerar;
 • vinde material lemnos fără acordul Consiliului de administraţie;
 • se dovedeşte, pe baza avizelor de însoţire a lemnului, că a luat lemn pe care nu-l poate justifica;
 • a cauzat Obştii un prejudiciu de o gravitate deosebită, dovedit cert cu acte ale organelor de control;
 • nu oferă secretarului Obştii şi Comisiei de cenzori informaţii şi documente care au legătură cu activitatea Obştii;
 • nu doreşte să convoace, din motive care nu pot fi justificate, într-un interval de timp care să nu depăşească 60 de zile de la data expirării mandatului conducerii în exerciţiu, Adunarea Generală în vederea alegerii organelor de conducere ale Obştii.

Art. 40. Un membru al Consiliului de administraţie poate fi suspendat din funcţie, prin votul majorităţii membrilor, pînă la prima şedinţă a Adunării Generale dacă:

 • are un comportament agresiv faţă de ceilalţi membri ai Conducerii Obştii, împiedicând buna desfăşurare a şedinţelor Consiliului de administraţie;
 • votează acordarea în mod nejustificat de material lemnos;
 • stabilirea iresponsabilă a cotei de material lemnos;
 • aprobă vânzarea lemnului la un preţ subevaluat, creând astfel un prejudiciu obştii;
 • aprobă plata unor lucrări fără a fi recepţionate şi la un preţ supraevaluat;
 • dacă prin activitatea sa lezează integritatea şi securitatea averii Obștii (are obligaţia, conform art. 20, alin. 5);
 • se dovedeşte, pe baza avizelor de însoţire a lemnului, că a luat lemn pe care nu-l poate justifica;
 • se dovedeşte că a intrat pe proprietatea Obştii şi a tăiat ilegal material lemnos;

Art. 41. Un membru al Asociaţiei Obştea Vicovu de Jos poate fi sancţionat cu diminuarea cotei de lemn dacă:

 • are un comportament agresiv în depozitul de lemn şi nu se supune dispoziţiilor date de pădurar sau de preşedintele Obştii;
 • încearcă să opţină în mod fraudulos lemn (foloseşte înştiinţări sau diverse alte documente false);
 • nu răspunde la chemările conducerii Obştii în caz de calamitate şi incendiu;
 • închide anumite suprafeţe, taie fără drept arborii din pădure, introduce pe terenul forestier al Obştii animale la păşunat sau trece în mod repetat cu animale prin pădurea Obştii; 

CAP. VIII

DISPOZIŢII FINALE

Art.42. (1). Suprafaţa de teren împădurită care constituie proprietatea Asociaţiei Obştea Vicovu de Jos nu poate fi gajată, ipotecată sau vândută de către Adunarea Generală sau conducerea Obştii, celelalte bunuri care intră în patrimoniul Asociaţiei Obştea Vicovu de Jos pot fi gajate sau înstrăinate numai cu aprobarea Adunării Generale.

(2). Președintele Obștii împreună cu membrii Consiliului de administrație sunt considerați administratorii de drept și de fapt ai tuturor bunurilor ce aparțin Obștii.

Dacă prin activitatea ce o desfășoară, privind administrarea bunurilor, se cauzează o pagubă Obștii, aceștia vor răspunde material sau penal, după caz, conform legislației în vigoare.

Art.43. (1). Prevederile prezentului statut sunt obligatorii pentru toţi membrii Asociaţiei Obştea Vicovu de Jos şi se completează cu normele legale cuprinse în legislaţia în vigoare.

(2). Prezentul statut a fost aprobat de Adunarea Generală în şedinţa din 28.08.2016 şi va intra în vigoare de la data adoptării.

Distribuie pe contul tău de socializare!