Actualizat la data de 12.02.2024, prin introducerea propunerilor adoptate în ședința Comisiei de redactare a noului statut, întrunită la data de 11.02.2024.

CAP I
DISPOZIȚII GENERALE

Art. l.
(1). Asociaţia Obștea Vicovu de Jos este o organizație reînființată în anul 2000, în baza Legii nr. 18/1991 și a Legii nr. 1/2000.
(2). Sediul Asociaţiei Obștea Vicovu de Jos se află în localitatea Vicovu de Jos, județul Suceava, iar persoanele de contact sunt președintele și secretarul.
(3). Asociaţia Obștea Vicovu de Jos este o persoană juridică română de drept privat având un patrimoniu propriu.
Art. 2.
(1). Denumirea Obștii este: Asociaţia Obștea Vicovu de Jos şi va fi înscrisă în toate documentele şi actele emise de aceasta.
(2). Asociaţia Obștea Vicovu de Jos are contabilitate proprie, cont bancar, cod fiscal, ștampilă și însemne proprii.
Art. 3.
(1). Organizarea și funcționarea Asociației Obștea Vicovu de Jos este reglementată prin statut.
(2). Statutul poate fi revizuit ori de câte ori este nevoie.
(3). Decizia privind necesitatea revizuirii statutului sau a adoptării unui nou statut o poate lua Adunarea Generală sau Consiliul de administrație și va fi făcută publică printr-un anunț ce va fi afișat în locuri publice și în mediul online.
(4). Propunerile de revizuire a statutului vor fi supuse aprobării Adunării Generale.
Art. 4.
(1). Asociaţia Obștea Vicovu de Jos va funcționa pe termen nelimitat, fără a putea fi divizată. Ieşirea din indiviziune a unuia sau a mai multor membri ai Obștii nu este posibilă, indiferent de suprafața pe care acesta/aceştia o dețin(e).
(2). Administrarea şi exploatarea terenurilor forestiere care aparțin membrilor Asociaţiei Obștea Vicovu de Jos se face în conformitate cu prevederile statutare și a legislației în vigoare.
(3). Asociaţia Obștea Vicovu de Jos va putea exploata, prelucra sau comercializa material lemnos sau va putea desfășura alte activităţi cu caracter economic.
(4). Pe întreaga suprafaţă a terenului forestier care aparține membrilor Asociaţiei Obștea Vicovu de Jos se vor putea organiza partide de vânătoare în condițiile prevăzute de lege.
(5). Pe terenul forestier care aparține membrilor Asociaţiei Obștea Vicovu de Jos este interzis pășunatul animalelor.

CAP. II
SCOPUL ȘI OBIECTIVELE ASOCIAŢIEI OBȘTEA VICOVU DE JOS

Art. 5.
(1). Asociația Obștea Vicovu de Jos se înființează în scopul reconstituirii dreptului de proprietate asupra terenurilor cu vegetație forestieră a foștilor membri, precum și în scopul administrării acestor terenuri.
(2). Obiectivele pe care le are în vedere Asociația Obștea Vicovu de Jos spre a fi realizate, sunt următoarele:
(a). gospodărirea şi gestionarea durabilă şi eficientă a fondului forestier aflat în proprietatea membrilor, astfel încât să satisfacă nevoile sociale, economice, ecologice, culturale şi de protecţie a mediului ale actualilor şi viitorilor proprietari;
(b). reprezentarea drepturilor proprietarilor în raport cu autorităţile.
(3). În realizarea scopului şi a obiectivelor sale, Asociaţia Obștea Vicovu de Jos poate dispune de servicii specializate, ale căror funcționare se va stabili prin hotărâri ale Consiliului de administrație.
(4). Asociaţia Obștea Vicovu de Jos va putea angaja personal pe bază de contract de muncă, convenție civilă sau contract de prestări servicii (pentru servicii de contabilitate, executare de lucrări de construcții, întreținere sau alte activităţi lucrative) încheiate în condițiile legislației muncii.
(5). Pentru efectuarea unor anumite lucrări, care presupun folosirea unui personal specializat, Asociaţia Obștea Vicovu de Jos poate încheia contract de prestări servicii cu unități specializate.
(6). Toate activităţile desfășurate în cadrul Asociaţiei Obștea Vicovu de Jos vor fi remunerate conform prevederilor statutare sau în conformitate cu hotărârile Consiliului de administraţie sau ale Adunării Generale, în limita bugetului de venituri şi cheltuieli.

CAP. III
PATRIMONIUL ASOCIAŢIEI OBȘTEA VICOVU DE JOS. EVIDENŢA ŞI CIRCULAŢIA JURIDICĂ A TERENURILOR FORESTIERE DIN PROPRIETATEA MEMBRILOR

Art. 6.
(1). Patrimoniul Asociaţiei Obștea Vicovu de Jos este compus din:
(a). fondul forestier proprietate a membrilor Asociaţiei Obștea Vicovu de Jos, compus din suprafețele înscrise în Titlul de Proprietate nr. 1392/16.03.2004 și în Actul de punere în posesie nr. 3417/23.07.2012;
(b). bunuri mobile şi imobile, mijloace materiale și bănești, titluri de valoare, donaţii legale, subvenţii, sponsorizări şi alte fonduri primite de la persoane fizice sau juridice din ţară sau din străinătate.
(2). Patrimoniul Asociaţiei Obştea Vicovu de Jos se va completa cu venituri provenite din activităţi cu caracter economic.
Art. 7.
Membrii Asociației Obștea Vicovu de Jos pot înstrăina propriile cote-părți din terenul forestier numai către un alt membru al Obștii.

CAP. IV
MEMBRII. DREPTURI ȘI OBLIGAȚII

MEMBRII ASOCIAŢIEI OBȘTEA VICOVU DE JOS

Art. 8.
(1). Calitatea de membru al Asociaţiei Obștea Vicovu de Jos o are acea persoană care este înscrisă în Registrul de Proprietate.
(2). În Registrul de Proprietate poate fi înscrisă orice persoană care:
(a). este înscrisă în Tabelul nominal, validat de către Comisia Județeană de Fond Funciar cu suprafețele de teren forestier reconstituite în baza Legii nr. 1/2000 (Tabelul Anexa 54);
(b). prezintă un act de partaj sau un certificat de moștenitor, în care este înscrisă suprafața de pădure pe care o deține în Obște;
(c). prezintă o hotărâre judecătorească împreună cu un proces-verbal de punere în posesie, care atestă că a primit o anumită suprafață de teren forestier;
(3). Registrul de Proprietate poate suferi modificări, fie prin introducerea, în mod legal, a altor membri, conform actelor oficiale de dobândire a proprietății prezentate la alin. (2), lit. (b) sau (c), fie prin modificarea suprafeței deținute de acei membri care au cumpărat sau vândut anumite suprafețe de teren forestier.
(4). Un moștenitor al unui membru al Obștii Vicovu de Jos devine membru al Asociaţiei Obștea Vicovu de Jos din momentul în care înregistrează la secretarul Obștii o cerere de înscriere în Registrul de Proprietate, la care atașează o copie după documentul juridic în care este înscrisă suprafața de teren forestier pe care o deține în Obște.
(5). Modificarea suprafeței din Registrul de Proprietate deținută de un proprietar se poate face doar în momentul în care cel care a cumpărat o anumită suprafață de teren forestier înregistrează la secretarul Obștii o cerere prin care solicită modificarea suprafeței pe care o deține în cadrul Obștii, la care atașează o copie după contractul de vânzare-cumpărare a terenului respectiv, contract care trebuie să fie încheiat la un birou notarial. Odată cu înregistrarea cererii, secretarul verifică dacă este vândută întreaga suprafaţă de teren forestier deținută de vânzător sau doar o parte, iar în situația în care este vândută întreaga suprafaţă de teren forestier, persoana care vinde va fi radiată din Registrul de Proprietate.
(6). Niciun coproprietar nu poate să dețină în proprietate mai mult de 20% din totalul suprafeței colectivității.
(7). Niciun coproprietar nu poate exercita dreptul de posesie sau administraţie individuală asupra averii Asociaţiei Obștea Vicovu de Jos, precum:
(a). a închide anumite suprafețe;
(b). a tăia fără drept arborii din pădure;
(c). a introduce fără drept animale la pășunat;
(d). să comită alte abuzuri contrare interesului Obștii.
(8). Membrii Asociaţiei Obștea Vicovu de Jos pierd această calitate în următoarele cazuri:
(a). retragerea din Obște, prin vânzarea drepturilor deținute către un alt membru;
(b). deces.

DREPTURILE MEMBRILOR ASOCIAŢIEI OBȘTEA VICOVU DE JOS

Art. 9.
Membrii Asociaţiei Obștea Vicovu de Jos au următoarele drepturi:
(1). să participe la ședințele Adunării Generale ale Obștii cu drept de vot direct sau prin reprezentare;
(2). să candideze pentru a ocupa orice funcție în cadrul Obștii, dacă îndeplinesc condițiile prezentului statut;
(3). să primească, la solicitarea lor, informații despre drepturile care li se cuvin și despre toate activitățile care se desfășoară în cadrul Obștii;
(4). să li se atribuie anual o cantitate de lemn, proporțional cu suprafața de pădure deținută în Obște, denumită în continuare dreptul de lemne sau echivalentul acesteia în bani, dar numai la cererea beneficiarului;
(5). să primească drepturile cuvenite (material lemnos sau bani) în termen de până la trei ani de la data adoptării deciziei prin care le sunt stabilite aceste drepturi;
(6). să doneze, să vândă sau să cumpere o anumită suprafaţă de teren forestier din cadrul Obștii;
(7). să vândă/doneze, în parte sau totalitate, dreptul de lemne ce li se cuvine;
(8). să cumpere lemn de la un alt membru sau de la Obște;
(9). să facă propuneri ce privesc revizuirea statutului sau îmbunătățirea activității din cadrul Obștii;
(10). să adreseze conducerii Obștii cereri, sesizări sau plângeri.

OBLIGAŢIILE MEMBRILOR ASOCIAŢIEI OBȘTEA VICOVU DE JOS ȘI A REPREZENTANȚILOR LOR

Art. 10.
Membrii Asociaţiei Obștea Vicovu de Jos, precum și reprezentanții lor, au următoarele obligații:
(1). să respecte prevederile prezentului statut, hotărârile Adunării Generale şi ale Consiliului de administraţie;
(2). să-și îndeplinească atribuțiile conform prevederilor statutare, în cazul în care ocupă o funcție;
(3). să apere, prin orice mijloc legal, patrimoniul Obștii;
(4). dacă, după încheierea unui an calendaristic, nu a intrat în posesia dreptului de lemne cuvenit pentru anul respectiv, să depună la secretar o cerere prin care informează Consiliul de administrație despre această situație;
(5). în momentul în care intră în posesia masei lemnoase cuvenite, să completeze cu datele cerute și să semneze adeverința de livrare a lemnului;
(6). să respecte codul silvic şi legislația silvică în vigoare;
(7). să promoveze activitățile Obștii şi să participe la acţiunile organizate de aceasta;
(8). să răspundă la chemările conducerii Obștii în caz de calamitate şi incendiu.

CAP. V
STRUCTURA ASOCIAȚIEI OBȘTEA VICOVU DE JOS. RETRIBUIREA ȘI ATRIBUȚIILE MEMBRILOR ORGANISMELOR COMPONENTE

Art. 11.
(1). Organele de conducere, administrare și control ale Asociației Obștea Vicovu de Jos sunt:
(a). Adunarea Generală – este organul suprem de conducere;
(b). Consiliul de administrație – este organul de administrare al Obștii;
(c). Comisia de cenzori – exercită controlul financiar intern al Obștii.
(2). Asociația Obștea Vicovu de Jos are un secretar care facilitează și întreține comunicarea între organele Obștii și dintre organele Obștii și membrii ei. Totodată, el asigură înregistrarea și redactarea tuturor documentelor.
Art. 12.
(1). Mandatul membrilor Consiliului de administraţie și al membrilor Comisiei de cenzori are durata de 4 ani.
(2). Mandatul membrilor Consiliului de administrație și al membrilor Comisiei de cenzori intră în vigoare de la data la care este înscris în Registrul asociațiilor și fundațiilor și încetează, de drept, la data la care intră în vigoare noile mandate.
(3). Mandatele aleșilor pot fi prelungite doar în situația în care nu pot fi organizate alegeri din motive obiective (declararea de către organele competente a stării de urgență, a stării de necesitate, a stării de asediu etc.)
(4). Calitatea de președinte, consilier sau cenzor încetează de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului, în următoarele cazuri:
(a). imposibilitatea exercitării mandatului pe o perioadă mai mare de șase luni consecutive;
(b). demisie;
(c). a fost dispusă sancțiunea înlocuirii din funcție;
(d). deces.
Art. 13.
(1). Pentru activitatea desfășurată, fiecare membru al Consiliului de administrație va primi material lemnos, după cum urmează:
(a). dacă volumul de masă lemnoasă rezervată membrilor în anul pentru care se face plata (afară de lemnul rezervat aleșilor) reprezintă un procent de minim 65% din volumul total de lemn exploatat în acel an, și cel puțin 80% din numărul total de persoane înscrise în Registrul de Exploatare primesc dreptul de lemne, atunci drepturile cuvenite membrilor Consiliului de administrație pot reprezenta 5% din volumul total de lemn exploatat în acel an, din care 2,5% din acest volum de lemn îi poate reveni președintelui;
(b). dacă într-un an, președintele nu pune la dispoziția persoanelor care nu au primit dreptul de lemne în anul precedent, cantitatea de lemn cuvenită, deși l-au solicitat în scris, prin cerere înregistrată la secretar, atunci volumul de lemn cuvenit președintelui pentru munca desfășurată în anul respectiv va fi redus cu 25%;
(c). în cazul în care nu sunt îndeplinite condițiile prevăzute la alineatul (1), lit. (a) de la acest articol, un consilier va avea dreptul să primească 4 mc material lemnos, iar președintele 20 mc.
(2). Plata secretarului se va face în funcție de gradul său de implicare în activitatea de informare a membrilor Obștii, după cum urmează:
(a). dacă oferă trimestrial membrilor informații despre activitatea desfășurată în cadrul Obștii, despre volumul de lemn exploatat, vândut și distribuit, și ține legătura cu membrii prin articole postate în mediul online, secretarul poate să primească material lemnos ce va reprezenta 1,5% din volumul total de lemn marcat în anul pentru care se efectuează plata;
(b). dacă nu se implică în astfel de activități, drepturile sale vor fi de 12 mc material lemnos pe an.
(3). Pentru fiecare an de activitate, fiecare cenzor are dreptul la 5 mc material lemnos.
(4). În situația în care președintele, un consilier, un cenzor sau secretarul își încheie mandatul înainte de termen, plata acestora se va face pentru perioada de timp în care și-a exercitat mandatul.
(5). Drepturile cuvenite președintelui, secretarului, consilierilor și cenzorilor vor fi distribuite în prima jumătate a anului următor celui pentru care se face plata, pe baza unei adeverințe de livrare a lemnului, eliberată de secretar.

ADUNAREA GENERALĂ

Art. 14.
(1). Adunarea Generală este organul suprem de conducere al Asociaţiei Obștea Vicovu de Jos, fiind formată din toți membrii Obștii sau din câte un reprezentant al lor.
(2). Reprezentantul unui membru al Asociaţiei Obștea Vicovu de Jos poate fi soțul sau soția unui membru al Obștii sau orice persoană care este rudă cu un membru al Obștii, este soțul sau soția unei astfel de rude sau este afin de gradul I.
(3). Orice membru al Adunării Generale poate candida pentru a ocupa orice funcție în cadrul Obștii, dacă întrunește simultan următoarele condiţii:
(a). este majoră;
(b). sunt cunoscute de ceilalţi membri ai Obştii ca persoane serioase, demne şi respectate;
(c). îndeplinește condițiile prevăzute de statut pentru a ocupa funcția pentru care candidează.
(4). Reprezentantul unui membru al Asociaţiei Obștea Vicovu de Jos are următoarele drepturi:
(a). să participe la ședințele Adunării Generale ale Obștii cu drept de vot direct, atunci când persoana pe care o reprezintă nu participă la ședință;
(b). să poată candida la alegerile interne pentru orice funcție, dacă îndeplinesc condițiile prezentului statut;
(c). să solicite și să primească informații despre drepturile care li se cuvin membrilor pe care-i reprezintă și despre toate activitățile care se desfășoară în cadrul Obștii;
(d). în situația în care membrul Obștii pe care îl reprezintă este decedat, să vândă/doneze, în parte sau totalitate, cantitatea de lemn care i-a fost rezervată;
(e). să cumpere lemn de la un membru al Obștii sau de la Obște;
(f). să facă propuneri ce privesc revizuirea statutului;
(g). să adreseze conducerii Obștii cereri, sesizări sau plângeri.
(5). Adunarea Generală se întrunește în ședință ordinară o dată pe an. În situația în care, în decurs de un an calendaristic, Adunarea Generală nu se întrunește, începând cu prima zi a anului următor, mandatul președintelui și al celorlalți membri ai Consiliului de administrație va fi suspendat, iar secretarul va informa despre această situație, în prima zi lucrătoare a anului, ocolul silvic cu care Obștea are încheiat contract de prestări servicii silvice.
(6). Adunarea Generală se întrunește în şedinţa extraordinară ori de câte ori trebuie rezolvate probleme care ţin de competența sa şi care nu suferă amânare.
(7). În cazul în care există situații de criză declarate de către organele competente, convocarea Adunării Generale poate fi amânată până când situațiile de criză sunt anulate.
(8). Convocarea Adunării Generale o face Consiliul de administraţie.
(9). Consiliul de administrație este obligat să convoace, în maxim 30 de zile calendaristice, Adunarea Generală atunci când acest lucru va fi cerut prin cerere scrisă și semnată de cel puţin 100 de persoane, care pot fi membri ai Obștii sau reprezentanți ai membrilor Obștii, cerere care va fi adresată Consiliul de administraţie și care va fi înregistrată la secretar.
(10). Convocarea Adunării Generale se face prin anunț de convocare, care va conține data, ora, locul de desfășurare și ordinea de zi a ședinței Adunării Generale și va fi afișat cu cel puțin 15 zile înainte de data la care urmează să aibă loc ședința, în diferite locuri publice și în spațiul online.
(11). Ședința se va desfășura în zi de sărbătoare, într-o locație publică din localitatea Vicovu de Jos. Hotărârile adoptate de Adunarea Generală, a cărei ședință s-a desfășurat într-o locație care nu este publică, vor fi nule.
(12). Ședința Adunării Generale este considerată legal constituită dacă la ședință sunt prezente cel puțin jumătate plus unu din numărul total de membri.
(13). În cazul în care, la prima convocare s-au prezentat un număr mai mic de membri ai Adunării Generale, se va stabili un nou termen, de minim șapte zile calendaristice, dar care nu va depăși 21 zile faţă de data stabilită inițial. A doua ședință a Adunării Generale va fi considerată statutară, indiferent de numărul de membri prezenți.

DESFĂŞURAREA ȘEDINȚELOR ADUNĂRII GENERALE

Art. 15.
(1). La ședințele Adunării Generale pot participa și vota numai membrii Adunării Generale. Alte persoane, cu excepția invitaților speciali, nu sunt admise.
(2). Membrii Adunării Generale, la intrarea în sala de ședințe, vor semna în tabelul de prezență. În situația în care vor avea loc și alegeri, în momentul semnării în tabelul de prezență, fiecare participant va primi de la membrii Comisiei de votare, buletinele de vot.
(3). Nu vor putea participa la ședință membrii Adunării Generale care nu au semnat în tabelul de prezență.
(4). În situația în care există mai multe rude ale aceluiași membru al Obștii care doresc să participe la ședință, președintele prezidiului care conduce ședința va cere ca cel care dorește să participe la ședință să prezinte o împuternicire, care, în mod obligatoriu va cuprinde datele personale ale celui care dorește să fie reprezentat și va fi semnată de acesta. La această împuternicire se va atașa și o copie după B.I./C.I. a persoanei reprezentate. Persoana care va prezenta acea împuternicire, împreună cu copia după B.I./C.I, are dreptul să participe la ședință, iar fără acestea, în acest caz, nu va putea participa la ședință nicio rudă.
(5). Dacă există mai multe rude ale unui membru al Obștii decedat care doresc să participe la ședință, iar succesiunea nu a fost realizată conform prevederilor legale, președintele prezidiului care conduce ședința va cere persoanelor în cauză să prezinte un document, care poate fi:
(a). certificatul de deces al persoanei pe care o reprezintă;
(b). testament, act de donație sau alte înscrisuri, din care să reiasă că a primit terenul forestier deținut de persoana pe care susține că o moștenește.
Persoana care poate prezenta un astfel de document, are dreptul să participe la ședință. Dacă nu există nicio persoană care să poată prezenta un document dintre cele enumerate mai sus, atunci nicio rudă nu va avea dreptul să participe la ședință.
(6). Lucrările ședințelor Adunării Generale sunt conduse de un prezidiu format din trei membri aleşi de către Adunarea Generală. Propuneri pentru alegerea prezidiului poate face orice membru. Prezidiul alege un preşedinte care conduce lucrările ședinței.
(7). Președintele prezidiului va conduce lucrările ședinței Adunării Generale respectând ordinea de zi ce a fost aprobată, urmând ca toţi participanții ce doresc să-şi expună părerea în mod liber să se înscrie la cuvânt. Totodată, președintele prezidiului va avea grijă ca discuțiile să fie axate numai pe ordinea de zi.
(8). Conducătorul ședinței are dreptul să retragă cuvântul unor vorbitori care nu respectă ordinea de zi, disciplina în adunare, iar pe cei care nu se conformează şi perturbă buna desfășurare a şedinţei, cu aprobarea Adunării Generale îi poate invita să părăsească sala.
(9). La şedinţa Adunării Generale poate fi invitat şi un reprezentant al poliției locale, iar la nevoie, conducătorul şedinţei, pentru stabilirea ordinii, poate să ceară ajutorul Poliției.
(10). Lucrările Adunării Generale vor fi consemnate într-un proces-verbal redactat de secretarul Obștii, iar dacă acesta nu participă la ședință, procesul-verbal va fi redactat de o persoană desemnată de președintele prezidiului care conduce ședința. Procesul-verbal va fi semnat la final de către membrii prezidiului și de persoana care l-a redactat.
Art. 16.
(1). Adunarea Generală adoptă hotărâri cu votul majorității celor prezenţi.
(2). Hotărârile Adunării Generale sunt obligatorii pentru toţi membrii. Ele pot fi atacate în instanță de către oricare membru care nu a participat la ședința Adunării Generale sau care a votat împotrivă și a cerut să se insereze aceasta în procesul-verbal de şedinţă, în termen de 15 zile de la data când a avut loc şedinţa.
Art. 17.
(1). Votul exprimat de Adunarea Generală în ședință publică poate fi secret sau prin ridicare de mâini. În cazul alegerii Președintelui, a membrilor Consiliului de administrație și a Comisiei de cenzori, votul va fi secret.
(2). Minorii vor fi reprezentați la vot de către tutorele lor.

ATRIBUŢIILE ADUNĂRII GENERALE

Art. 18.
Adunarea Generală are următoarele atribuții:
(1). aprobă şi modifică Statutul Asociaţiei Obștea Vicovu de Jos;
(2). alege Președintele, membrii Consiliului de administraţie, membrii Comisiei de cenzori și Secretarul, conform prevederilor statutare și a legislației în vigoare;
(3). alege membrii Comisiei de votare;
(4). aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli şi bilanțul contabil;
(5). aplică sancțiuni membrilor;
(6). la propunerea oricărui membru, dezbate şi adoptă masurile necesare în orice problemă ivită;
(7). stabileşte prestațiile pe care le vor executa membrii și condițiile în care acestea vor fi efectuate;
(8). aprobă dizolvarea Asociaţiei Obștea Vicovu de Jos;
(9). aprobă reorganizarea Asociaţiei Obștea Vicovu de Jos, afilierea sau asocierea cu alte organizații similare, persoane juridice etc.
(10). exercită şi alte atribuții.

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE

Art. 19.
(1). Consiliul de administraţie asigură conducerea Asociaţiei Obştea Vicovu de Jos între două ședințe ale Adunării Generale.
(2). În situația în care, din motive obiective, Adunarea Generală nu poate fi convocată, deși situația o impune, Consiliul de administraţie poate prelua atribuțiile Adunării Generale prevăzute la art. 18, alin. (4), (6) și (7).
(3). Consiliul de administraţie, ca organ de conducere şi de administrare al Asociaţiei Obștea Vicovu de Jos, răspunde de integritatea patrimonială a Obștii.
(4). Consiliul de administraţie este format din șase membri aleşi de Adunarea Generală și din președintele Obștii, care este şi președintele Consiliului de administraţie.
(5). Dintre cei șase membri ai Consiliului de administraţie, unul va fi ales dintre membrii care locuiesc în Vicovu de Sus, iar ceilalţi cinci vor fi aleşi dintre membrii care au domiciliul în Vicovu de Jos.
(6). În ședința de constituire, membrii Consiliului de administraţie vor alege dintre ei, prin vot, un vicepreședinte.
(7). În cazul în care locul unui consilier devine vacant, locul acestuia va fi ocupat de următoarea persoană care a candidat pentru funcția de consilier, după ordinea voturilor obţinute la ultimele alegeri, iar aceasta îşi exercită mandatul până la organizarea următoarelor alegeri.
(8). În situația în care nu mai există nicio persoană care a candidat la ultimele alegeri pentru funcția de consilier, locul rămas vacant va fi ocupat, la propunerea președintelui și cu acordul majorității membrilor Consiliului de administrație, de un membru al Adunării Generale care îndeplinește condițiile prevăzute de statut pentru a ocupa funcția de consilier.
(9). Orice modificare care are loc în componența membrilor Consiliului de administrație trebuie ca în termen de maxim șapte zile lucrătoare, să fie înregistrată în Registrul asociațiilor și fundațiilor. Nerespectarea acestui termen face ca ședințele Consiliului de administrație desfășurate ulterior să fie considerate nestatutare.
Art. 20.
(1). Consiliul de administrație se întrunește în ședință de constituire în termen de șapte zile calendaristice de la data la care a fost înscrisă componența nominală a membrilor în Registrul asociațiilor și fundațiilor sau, dacă alegerile sunt contestate în instanță, de la data la care hotărârea de validare a alegerilor rămâne definitivă și irevocabilă.
(2). Consiliul de administraţie se întrunește în ședință ordinară, o dată la trei luni, și în ședință extraordinară, ori de câte ori este necesar.
(3). Consiliul de administrație este convocat de președinte sau de un număr de patru membri.
(4). Hotărârile care se adoptă în ședința Consiliului de administraţie trebuie să aibă votul a cel puţin patru membri. La fiecare ședință se va întocmi un proces-verbal în care sunt consemnate toate discuțiile care au avut loc. Votul ”împotrivă” va fi motivat de cel care l-a dat, iar motivarea va fi consemnată în procesul-verbal.
(5). Ședința ordinară a Consiliului de administrație convocată de președinte poate avea loc, iar hotărârile adoptate sunt statutare, dacă:
(a). există acordul explicit al secretarului, consemnat în procesul-verbal de ședință, prin care acesta confirmă faptul că deține actele de punere în valoare și documentele pe baza cărora s-a valorificat/distribuit masa lemnoasă (contractele de vânzare-cumpărare, adeverințele de livrare și adeverințele de primire ale masei lemnoase, completate și semnate de cei care au ridicat/primit material lemnos sau actele de donație a materialului lemnos împreună cu adeverința de primire a lemnului înscris în actul de donație) din toate partizile a căror exploatare s-a încheiat până la data la care are loc ședința sau cel puțin din toate partizile a căror exploatare s-a încheiat înainte de data la care a fost emisă ultima autorizație de exploatare și bilanțul financiar-contabil pe anul trecut, dacă ședința se desfășoară după data de 1 aprilie;
(b). membrii Consiliului de administrație sunt informații cu privire la situația financiară a Obștii;
(6). Prevederea de la alin. (5), lit. (a) nu se aplică în situația în care documentele pe baza cărora s-a valorificat/distribuit masa lemnoasă se află în custodia unor instituții de control ale statului.
(7). Dacă în termen de trei luni consecutive de la data ultimei ședințe, nu a fost convocată de președinte nicio ședință a Consiliului de administrație sau a fost convocată, dar ședința nu a putut să aibă loc, pentru că nu au fost întrunite cerințele de la alin. (5), consilierii se vor întruni în ședință extraordinară, și vor adopta hotărârea de suspendare din funcție a președintelui, iar în termen de maxim 30 de zile calendaristice se va convoca Adunarea Generală. În acest timp, atribuțiile președintelui vor fi preluate de vice-președintele Obștii.
(8). Dacă nu va fi convocată Adunarea Generală în termenul prevăzut la art. 14, alin. (9) sau la art. 20, alin. (7), mandatele membrilor Consiliului de administrație vor fi suspendate, începând cu ziua următoare celei în care termenul prevăzut la alin. (7) a fost depășit, iar secretarul are obligația să informeze despre această situație, de îndată, ocolul silvic cu care Obștea are încheiat contract de prestări servicii silvice.
(9). În situația în care mandatele membrilor Consiliului de administrație sunt suspendate:
(a). președintele va avea dreptul doar să efectueze plățile către ocolul silvic cu care Obștea are semnat contractul de servicii silvice și, în situația în care există datorii, să achite datoriile;
(b). Consiliul de administrație se poate întruni în ședință numai pentru a convoca Adunarea Generală și, dacă este necesar, pentru a stabili data la care au loc alegerile interne din cadrul Obștii și componența Comisiei de votare, iar în acest caz se va ocupa de tipărirea buletinelor de vot;
(c). este interzisă continuarea activității de exploatare și distribuire a masei lemnoase.
(10). Consilierii răspund în nume propriu, pentru activitatea desfășurată în exercitarea mandatului, precum şi solidar, pentru activitatea consiliului din care fac parte şi pentru hotărârile pe care le-au votat.
(11). În ședințele Consiliului de administraţie, membrii acestuia au drept de vot egal.

ATRIBUŢIILE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Art. 21.
Consiliul de administraţie al Asociaţiei Obștea Vicovu de Jos are următoarele atribuții:
(1). convoacă Adunarea Generală și răspunde de buna organizare a ședințelor Adunării Generale și a alegerilor interne;
(2). administrează toate bunurile colectivității, stabileşte măsurile de conservare şi gestiune a acestora, ia orice măsură pe care o consideră necesară pentru a păstra integritatea patrimonială a Obștii;
(3). organizează licitațiile de vânzare a masei lemnoase;
(4). întocmește proiectul bugetului de venituri și cheltuieli;
(5). stabileşte, prin hotărâre:
(a). modul de valorificare a masei lemnoase din fiecare partidă exploatată;
(b). volumul de masă lemnoasă ce reprezintă dreptul de lemne cuvenit membrilor Obștii pentru un hectar de teren forestier;
(c). prețul de vânzare al masei lemnoase și modul în care se va vinde;
(d). distribuirea beneficiilor, în cazul în care există, realizate din valorificarea masei lemnoase;
(e). firma care va efectua lucrările de exploatare a masei lemnoase autorizată pentru exploatare și prețul pe metrul cub plătit pentru exploatarea şi scos-apropriatul lemnului;
(f). sediul Asociației Obștea Vicovu de Jos;
(g). ocolul silvic cu care Obștea încheie contract de prestări servicii silvice;
(h). salariile personalului angajat prin contract de muncă;
(i). volumul de lucrări care urmează a fi executat în folosul Obștii, recepția lucrărilor, plata acestora şi persoanele care le vor executa. Nimeni nu are voie să angajeze lucrări în Obşte sau în legătură cu Obștea fără aprobarea Consiliului de administraţie;
(j). rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli;
(6). controlează şi analizează periodic activitatea personalului silvic şi a celui contabil, luând măsuri în situația în care se constată că nu-şi îndeplinesc în mod corect sarcinile ce le revin, conform contractului încheiat cu Obștea;
(7). întocmește Raportul anual privind administrarea şi gestionarea fondului forestier şi al resurselor financiare ce va fi prezentat spre dezbatere Adunării Generale;
(8). va asigura mijloacele necesare pentru ca secretarul, Comisia de cenzori și Comisia de votare să-și poată desfășura activitatea în bune condiţii;
(9). hotărăște cu privire la constituirea de parte civilă şi va cere despăgubiri în justiție de la orice persoană fizică sau juridică care a prejudiciat interesele Obștii;
(10). stabileşte măsurile care se impun pentru împădurirea şi regenerarea suprafețelor de pe care s-a exploatat masa lemnoasă;
(11). controlează modul de efectuare a pazei suprafeței împădurite, controlează modul de exploatare și repartizare către beneficiari a masei lemnoase şi ia măsurile necesare pentru ca aceste activități să se desfășoare în cele mai bune condiţii;
(12). dezbate și adoptă soluții la cererile şi reclamațiile adresate de către membrii Adunării Generale a Obștii;
(13). îndeplineşte orice alte atribuții care sunt necesare pentru a-și exercita pe deplin rolul de organ de conducere executivă al Obștii;
(14). stabilește data la care au loc alegerile interne din cadrul Obștii;
(15). se ocupă de tipărirea buletinelor de vot;
(16). poate suspenda din funcție, prin hotărâre, președintele Obștii sau oricare alt membru al Consiliului de administraţie.

PREŞEDINTELE ASOCIAŢIEI OBȘTEA VICOVU DE JOS

Art. 22.
(1). Președintele Asociației Obștea Vicovu de Jos face parte din organul de conducere executivă al Obștii, reprezintă legal Obștea în relațiile cu persoanele fizice sau juridice, precum şi cu toate instituțiile statului, are drept de semnătură în numele Obștii şi conduce întreaga activitate din cadrul Obștii.
(2). Președintele este membru de drept al Consiliului de administraţie, pe care îl și conduce. El răspunde de îndeplinirea tuturor hotărârilor adoptate de Adunarea Generală și Consiliul de administrație.
(3). În cazul în care postul de preşedinte devine vacant, până la data validării unui nou președinte, interimatul funcției va fi asigurat de vicepreședintele Obștii.
(4). În situația în care postul de președinte devine vacant, iar postul de vicepreședinte este vacant, orice activitate din cadrul Obștii va fi suspendată până la alegerea și validarea unui nou președinte.
(5). Președintele poate împuternicii orice persoană fizică sau juridică să reprezinte interesele Asociaţiei Obștea Vicovu de Jos în relația cu instituțiile statului.
(6). Președintele Asociaţiei Obștea Vicovu de Jos poate delega atribuțiile ce îi sunt conferite de statut, către oricare membru al Adunării Generale, prin dispoziție de delegare.
(7). Dispoziția de delegare trebuie să prevadă perioada, atribuțiile delegate și limitele exercitării atribuțiilor delegate, sub sancțiunea nulității. Delegarea de atribuții se face numai cu informarea prealabilă a persoanei căreia i se deleagă atribuțiile.
(8). Persoana căreia i-au fost delegate atribuții, împreună cu președintele, răspund civil, administrativ sau penal, după caz, pentru faptele săvârșite cu încălcarea legii în exercitarea acestor atribuții.
Art. 23.
(1). Persoana care a ocupat funcția de președinte, la finalul mandatului, trebuie să predea secretarului în termen de maxim 10 zile calendaristice de la data la care mandatul noului președinte intră în vigoare, toate documentele pe care le deține și care au legătură cu Obștea.
(2). Dacă fostul președinte nu respectă cerința de la alin. (1), va fi acționat în instanță de președintele în funcție, și până în momentul în care se va soluționa cauza, fostului președinte îi vor fi suspendate toate drepturile pe care un membru al Obștii le are.

ATRIBUŢIILE PREȘEDINTELUI

Art. 24.
Președintele Asociaţiei Obștea Vicovu de Jos are următoarele atribuții:
(1). coordonează activitatea Consiliului de administraţie;
(2). convoacă Consiliul de administrație;
(3). se ocupă de înregistrarea la Judecătorie a tuturor modificărilor care au loc în componența membrilor Consiliului de administrație sau a Comisiei de cenzori;
(4). ordonanțează plățile prevăzute de bugetul de venituri şi cheltuieli, a tuturor datoriilor şi răspunde de realizarea şi încasarea veniturilor planificate;
(5). încasează veniturile şi completează chitanțe, facturi, boniere;
(6). transmite toate informațiile cerute de autorități;
(7). transmite personal secretarului Obștii actele de punere în valoare a masei lemnoase și toate documentele pe baza cărora a fost vândută/distribuită masa lemnoasă;
(8). preia de la contabilul Obștii, cel mai târziu până la sfârșitul primului trimestru al anului, dosarul cu actele contabile și cotoarele documentelor cu regim special (chitanțiere, facturiere, etc.) întocmite pentru anul trecut, și le predă secretarului, care le va depozita în arhivă;
(9). prezintă, la ședința ordinară a Adunării Generale, un raport privind administrarea şi gestionarea fondului forestier şi al resurselor financiare din ultimul an. Acest raport va conține informaţii despre:
(a). volumul de masă lemnoasă care s-a exploatat;
(b). costul de exploatare a unui metru cub de lemn, costul de administrare a unui hectar de pădure și volumul cheltuielilor administrative ale Obștii efectuate în perioada la care se referă raportul;
(c). situația privind distribuirea dreptului de lemne către persoanele înscrise în Registrul de Exploatare;
(d). volumul de cheltuieli efectuate din fondul de conservare și regenerare și măsurile implementate în ultimul an privind regenerarea și protejarea pădurii;
(e). investițiile realizate, dacă este cazul.
(10). negociază salariile personalului angajat prin contract de muncă sau convenție civilă, precum și acordurile încheiate cu persoane fizice sau juridice;
(11). semnează, în numele Obștii, înțelegeri și documente, în limitele mandatului pe care îl primește de la Consiliul de administrație;
(12). face programarea persoanelor înscrise în Registrul de Exploatare, pentru ca aceștia să intre în posesia drepturilor ce li se cuvin și răspunde de respectarea îndeplinirii sarcinilor privind distribuirea dreptului de lemne cuvenit fiecărui membru;
(13). oferă răspuns la toate cererile, sesizările şi reclamațiile adresate Consiliului de administraţie de orice membru al Adunării Generale a Obștii, oferind un răspuns justificativ la acestea;
(14). răspunde de păstrarea în bună stare a semnelor de hotar.

COMISIA DE CENZORI

Art. 25.
(1). Comisia de cenzori este formată din trei membri aleşi de Adunarea Generală pe o perioadă de trei ani, din care unul trebuie să aibă licență de la Corpul Experților Contabili şi Contabililor Autorizați din România (CECCAR). Dacă, printre membrii Obștii Vicovu de Jos, nu există nici o persoană care să aibă această licență şi care doreşte să ocupe funcţia de cenzor, atunci se numeşte un cenzor cu licență CECCAR în Comisia de cenzori, iar acesta poate fi o persoană care nu este membru al Obștii.
(2). Comisia de cenzori are următoarele atribuții:
(a). verifică activitatea financiar-contabilă și gestionarea patrimoniului Obștii, și întocmește un raport pe care-l va prezenta în ședința ordinară a Adunării Generale;
(b). verifică concordanța cheltuielilor efectuate cu bugetul de venituri şi cheltuieli;
Art. 26.
(1). Cenzorii pot să asiste la întrunirile Consiliului de administraţie fără a avea drept de vot.
(2). Comisia de cenzori ia decizii cu votul majorității membrilor.
(3). Dacă la ședința ordinară a Adunării Generale, Comisia de cenzori nu prezintă un raport de activitate, membrii ei nu își vor primi drepturile cuvenite pentru anul respectiv.
(4). În situația în care locul unui cenzor a rămas vacant, indiferent din ce motiv, acesta va fi ocupat de următoarea persoană care a candidat pentru funcția de cenzor, după ordinea voturilor obţinute la alegeri.
(5). În cazul în care nu există o asemenea persoană, locul rămas vacant va fi ocupat, la propunerea președintelui Obștii și cu acordul majorității membrilor Consiliului de administrație, de o persoană care îndeplinește condițiile prevăzute de statut pentru a ocupa funcția de cenzor, iar aceasta îşi exercită mandatul numai până la organizarea următoarelor alegeri.

SECRETARUL

Art. 27.
(1). Secretarul trebuie să fie o persoană care face parte dintre membrii Adunării Generale. El este ales de Adunarea Generală, prin vot deschis.
(2). Persoana care ocupă funcția de secretar trebuie să aibă abilități excelente de comunicare scrisă și verbală, competențe digitale de bază și să cunoască legislația care reglementează funcționarea Obștii.
(3). Secretarul își va desfășura activitatea la domiciliu.
(4). Mandatul secretarului încetează în următoarele situații:
(a). imposibilitatea exercitării mandatului pe o perioadă mai mare de șase luni consecutive;
(b). prin demisie, pe care o înaintează Consiliului de administraţie;
(c). este demis de Adunarea Generală;
(d). deces.
(5). În situația în care mandatul secretarului încetează din cauza situației prevăzute la alin. (3), lit. (a) sau lit. (b) sau lit. (d), până la prima ședință a Adunării Generale, atribuțiile lui vor fi preluate de o persoană desemnată de Consiliul de administrație.

ATRIBUȚIILE SECRETARULUI

Art. 28.
Secretarul va avea următoarele atribuții:
(1). înregistrează și ține evidența documentelor Obștii;
(2). redactează, la cererea membrilor Consiliului de administrație, documente;
(3). ține evidența membrilor şi face actualizări în Registrul de Proprietate al Asociaţiei;
(4). Întocmește, la cererea Consiliului de administrație, Registrul de Exploatare, în care vor fi trecute informații cu privire la suprafața forestieră și volumul dreptului de lemne ce li se cuvine persoanelor înscrise în anul respectiv, conform deciziei Consiliului de administrație;
(5). întocmește, pe baza informațiilor transmise de președintele Obștii, un registru privind situația ridicării/primirii materialului lemnos de către persoanele înscrise în Registrul de Exploatare;
(6). la începutul fiecărui an, pe baza documentelor primite de la președintele Obștii, întocmește un raport cu privire la volumul de lemn exploatat în anul precedent, volumul de lemn distribuit persoanelor înscrise în Registrul de Exploatare, procentul de persoane înscrise în Registrul de Exploatare care au primit dreptul de lemne și numărul persoanelor care nu au primit dreptul de lemne mai mult de doi ani, deși l-au solicitat prin cerere scrisă. Acest raport va sta la baza eliberării adeverințelor de livrare pentru membrii Consiliului de administrație și se va arhiva.
(7). va informa, la cerere, orice membru al Adunării Generale asupra activității de exploatare, de împădurire etc;
(8). răspunde de comunicare în mediul online. Are drept de administrare al site-ului oficial al Obștii și ale conturilor Obștii de pe rețelele de socializare;
(9). întocmește documentele care se supun dezbaterii în ședința Adunării Generale sau a Consiliului de administrație;
(10). informează ocolul silvic cu care Obștea are încheiat contract de prestări servicii silvice atunci când Consiliul de administrație sau președintele este suspendat, conform prevederilor statutare;
(11). păstrează toate documentele Obștii și arhiva Asociației Obștea Vicovu de Jos, care cuprinde:
(a). amenajamentul silvic;
(b). actele de înființare ale Obștii și actele de proprietate;
(c). Registrul de Proprietate;
(d). Registrul de Exploatare;
(e). registrul privind situația ridicării/primirii materialului lemnos de către persoanele înscrise în Registrul de Exploatare;
(f). registrul cu procesele-verbale ale Adunării Generale şi ale Consiliului de administraţie;
(g). contractele de muncă, convențiile civile sau contracte de prestări servicii încheiate cu diverse persoane;
(h). registrul cu procesele-verbale ale Adunării Generale şi ale Consiliului de administraţie;
(i). A.P.V. – urile, autorizațiile de exploatare a masei lemnoase, contractele de vânzare-cumpărare, dispozițiile și adeverințele de livrare, adeverințele de primire ale masei lemnoase;
(j). contractul de servicii silvice încheiat cu ocolul silvic;
(k). contractele de exploatare a masei lemnoase;
(l). contractele de vânzare-cumpărare a masei lemnoase;
(m). dosarele privind situația financiar-contabilă a Obștii;
(n). diverse situații statistice;
(o). alte documente;
(p). buletinele de vot;
(q). dosarul privind organizarea alegerilor interne;
(12). are atribuții în procesul electoral intern al Obștii, cum ar fi:
(a). înregistrează candidaturile pentru alegeri;
(b). se ocupă de tehnoredactarea modelului pentru fiecare tip de buletin de vot necesar la alegeri, iar acest model va fi predat persoanei desemnate de Consiliul de administrație, care se va ocupa de tipărirea buletinelor de vot;
(c). aplică pe fiecare buletin de vot ștampila de control, care este ștampila seacă (în relief) a Asociaţiei Obștea Vicovu de Jos;
(d). păstrează buletinele de vot până în ziua votului, când le va preda Comisiei de votare. Predarea buletinelor de vot se va face pe baza unui proces-verbal;
(e). ține un dosar privind organizarea alegerilor. Acest dosar va cuprinde cererile de candidatură, raportul cu privire la legalitatea candidaturilor, modelele pentru fiecare tip de buletin de vot necesar la alegeri, raportul privind înscrierea şi validarea tuturor candidaților.

CAP. VI
SANCȚIUNI

Art. 29.
(1). Adunarea Generală poate lua măsuri de sancționare ale unui membru, dacă există o dovadă ce poate fi probată prin înregistrări audio-video, poze sau documente care arată fapte ce dovedesc că:
(a). nu respectă hotărârile Adunării Generale sau ale Consiliului de administrație;
(b). nu respectă prevederile statutare;
(c). prin nerespectarea prevederilor statutare a produs pagube materiale membrilor Obștii;
(d). are un comportament agresiv față de conducerea Obștii sau în depozitul de lemn şi nu se supune dispozițiilor date de pădurar sau de membrii Consiliului de administrație;
(e). încearcă să obțină sau a obținut, în mod fraudulos, lemn;
(f). a intrat pe proprietatea Obștii şi a tăiat ilegal material lemnos;
(g). închide anumite suprafețe de pădure, introduce pe terenul forestier al Obștii animale la pășunat sau trece în mod repetat cu animale prin pădurea Obștii.
(2). Sancțiunile care pot fi aplicate de Adunarea Generală unui membru, pot fi:
(a). avertisment;
(b). reținerea drepturilor care i se cuvin, până la recuperarea prejudiciului produs;
(c). suspendarea dreptului de a candida la următoarele alegeri.
(3). Sancționare Președintelui, membrilor Consiliului de administrație, membrilor Comisiei de cenzori sau Secretarului, se poate face prin:
(a). avertisment;
(b). înlocuirea din funcţie;
(c). reținerea drepturilor cuvenite, până la recuperarea prejudiciului produs;
(d). suspendarea dreptului de a candida la următoarele alegeri.
(4). Adunarea Generală poate lua măsura reținerii, până la recuperarea prejudiciului produs, a drepturilor cuvenite unui membru numai în situația în care este dovedit, printr-o hotărâre a unei instanțe de judecată sau printr-un raport întocmit de o entitate independentă de Obște, dar care are atribuții legale în domeniul pentru care a întocmit raportul, că a produs pagube Obștii.
(5). Suspendarea din orice funcție se face printr-o hotărâre motivată în scris și pe o perioadă de timp determinată.
(6). Demiterea unei persoane din orice funcție pe care o ocupă în cadrul Obștii sau aplicarea unei alte sancțiuni, dintre cele prevăzute la alin. (3), o poate decide numai Adunarea Generală.

CAP. VII
ALEGEREA PREŞEDINTELUI, A CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE ŞI A COMISIEI DE CENZORI

Art. 30.
(1). Pentru a asigura buna desfășurare a alegerilor interne se înființează, în condițiile stabilite de prezentul statut, Comisia de votare.
(2). Comisia de votare va fi formată din trei membri titulari, la care se adaugă doi membri de rezervă. Toate cele cinci persoane vor fi alese dintre membrii Adunării Generale care nu candidează, în ședința Adunării Generale care va avea loc în anul precedent celui în care vor fi organizate alegerile.
(3). Pentru activitatea desfășurată în cadrul Comisiei de votare, fiecare membru titular va primi 2 mc material lemnos.
Art. 31.
(1). Alegerile pot fi organizate la termen sau anticipat.
(2). Alegerile la termen trebuie să se desfășoare cu cel puțin șapte zile înainte de expirarea mandatelor aflate în exercițiu. Dacă acest termen nu este respectat, mandatele aleșilor se consideră a fi suspendate începând cu a doua zi de la împlinirea termenului de trei ani, iar în acest caz, orice activitate de exploatare, vânzare și distribuire a lemnului încetează.
(3). Alegerile pot fi amânate doar dacă Adunarea Generală nu poate fi convocată, din motivele prezentate la art. 14, alin. (7).
(4). Nu pot avea loc alegeri prin consultarea individuală a membrilor.
(5). În situația în care există mai multe rude ale unui membru al Obștii care doresc să candideze la alegerile interne organizate de Obște, atunci, la depunerea candidaturii, secretarul le va cere celor care doresc să candideze, să prezinte o copie după B.I./C.I a celui reprezentat, pe care să fie înscris numele și prenumele persoanei împuternicite să candideze și semnătura persoanei reprezentate.
(6). În situația în care doresc să candideze mai multe rude ale unui membru al Obștii care a decedat, dar nu a fost realizată succesiunea, conform legii, atunci secretarul le va cere celor care doresc să candideze, să prezinte o copie după unul dintre documentele prezentate la art. 15, alin. (5). Dacă nu poate fi prezentat un asemenea document, nicio rudă nu va fi înscrisă pe lista de candidați.
(7). Membrii Adunării Generale care doresc să candideze pentru orice funcţie îşi vor depune candidatura, prin cerere scrisă la secretarul Obștii, cu cel puţin șapte zile înainte de data alegerilor.
(8). Un membru al Adunării Generale poate fi înscris pe toate listele de candidați la alegerile care se desfășoară într-o anumită dată, dar, în situația în care este ales, nu poate ocupa decât o singură funcţie.
(9). Comisia de votare, în termen de 24 de ore de la expirarea termenului de depunere a candidaturilor, se va întruni în ședință și va analiza lista de candidați şi va hotărî asupra înscrierii candidaților eligibili pe buletinele de vot.
(10). Comisia de votare va întocmi un raport scris cu privire la procesul de dezbatere a legalității candidaturilor.
(11). În cazul în care Comisia de votare va considera unele candidaturi nestatutare sau incompatibile, îi va comunica hotărârea de respingere persoanei respective împreună cu o motivare scrisă a deciziei de respingere.
(12). După expirarea termenului de depunere şi validare a candidaturilor, secretarul Obștii va întocmi modele de buletine de vot separate pentru Preşedinte, pentru Consiliul de administraţie şi pentru Comisia de cenzori. Aceste modele vor fi predate Consiliului de administrație, care se ocupă de tipărirea buletinelor de vot.
(13). Buletinul de vot va cuprinde următoarele:
(a). denumirea: Asociaţia Obștea Vicovu de Jos.
(b). data desfășurării alegerilor.
(c). titulatura:
1. Buletin de vot pentru Preşedinte.
2. Buletin de vot pentru Consiliul de administraţie Vicovu de Jos.
3. Buletin de vot pentru Consiliul de administraţie Bivolărie și alte localități.
4. Buletin de vot pentru Comisia de cenzori.
(d). chenare dreptunghiulare în interiorul cărora sunt înscrişi toţi candidaţii.
(e). ștampila de control, care este ştampila seacă (în relief) a Asociaţiei Obștea Vicovu de Jos.
(14). Buletinele de vot vor fi completate cu numele candidaţilor, în ordinea stabilită prin tragere la sorţi.
Art. 32.
(1). Condițiile în care se pot declanșa alegeri anticipate sunt următoarele:
(a). Președintele și-a dat demisia sau nu-și poate exercita atribuțiile sau este demis de Adunarea Generală;
(b). la ședința Adunării Generale, președintele nu prezintă Raportul cu privire la administrarea şi gestionarea fondului forestier şi al resurselor financiare;
(c). în decursul unui an calendaristic nu este convocată Adunarea Generală, cu excepția situației în care sunt întrunite condițiile prevăzute la art. 14, alin. (7);
(d). Consiliul de administrație este format din mai puțin de patru membri.
(2). Alegerile anticipate pot fi declanșate la cererea oricărui membru al Adunării Generale.
(3). Cererea privind solicitarea de a se organiza alegeri anticipate va fi depusă la secretarul Obștii. Acesta, după ce o va înregistra, va informa despre această cerere, în maxim 24 de ore, membrii Consiliului de administrație, iar Consiliul de administrație are obligația de a se întruni în ședință în maxim șapte zile calendaristice, și va decide dacă sunt îndeplinite condițiile statutare pentru a declanșa procedura de alegeri anticipate.
(4). Alegerile se vor organiza în termen de maxim 30 de zile calendaristice de la data la care s-a luat decizia declanșării lor.
(5). Modul de desfășurare al alegerilor anticipate este același ca și la alegerile la termen.
(6). În situația în care este îndeplinită cel puțin o condiție prevăzută la alin. (1) și există înregistrată o cerere de organizare a alegerilor anticipate, iar Consiliul de administrație nu va da curs unei astfel de cereri și nu va stabili data la care vor fi organizate noi alegeri, mandatele membrilor Consiliului de administrație vor fi suspendate începând cu a 31 – a zi de la data înregistrării cererii, iar secretarul are obligația să informeze despre această situație, de îndată, ocolul silvic cu care Obștea are încheiat contract de prestări servicii silvice.

DESFĂŞURAREA VOTULUI

Art. 33.
(1). Comisia de votare, înainte de începerea votării, va prezenta Adunării Generale raportul privind înscrierea şi validarea tuturor candidaților şi va face un instructaj asupra modului în care se va vota și se va desfășura procesul de votare.
(2). La vot sunt admiși numai membrii Adunării Generale, care au împlinit vârsta de 18 ani.
(3). Un membru al Adunării Generale are dreptul la un singur vot.
(4). Ștampilele cu care se votează sunt păstrate de secretarul Obștii, care le va preda Comisiei de votare în ziua votului. După încheierea procesului de vot, Comisia de votare va preda ștampilele secretarului.
(5). Nu se votează alegerea Președintelui în situația în care există un singur candidat.
(6). La stabilirea rezultatului alegerilor se vor lua în calcul numai buletinele de vot care conţin ştampila seacă (în relief) a Obștii.
(7). Nu se admit voturi de acasă sau din alte locații.
(8). După încheierea procesului de vot, Comisia de votare va număra şi contabiliza voturile, și va întocmi un proces-verbal, care va cuprinde rezultatul votării.
(9). În urma numărării voturilor, pentru funcția de consilier și cenzor vor fi declarați câștigători candidații care au întrunit cel mai mare număr de voturi, în ordine descrescătoare. Pentru funcția de președinte va fi declarat câștigător candidatul care a obținut cel mai mare număr de voturi.
(10). Locurile în Consiliul de administraţie destinate comunei Vicovu de Jos vor fi ocupate de primii cinci candidaţi cu domiciliul în Vicovu de Jos, clasați în ordine descrescătoare după numărul de voturi obţinute.
(11). Pentru locul din Consiliul de administraţie ce este destinat Bivolăriei şi celorlalte localităţi, va fi ales candidatul care locuieşte în Vicovu de Sus şi care a obţinut cel mai mare număr de voturi.
(12). În situația în care la alegeri și-au depus candidatura mai puține persoane pentru funcția de consilier sau cenzor, cei care și-au depus candidatura vor fi declarați câștigători, iar locurile rămase vacante vor fi completate, la propunerea președintelui Obștii și cu acordul celor care au candidat pentru funcția de consilier, și care acum fac parte din Consiliul de administrație, de persoane care îndeplinesc condițiile prevăzute de statut pentru a ocupa funcția de consilier sau cenzor.
(13). Pot fi depuse contestații cu privire la modul de organizare și desfășurare a alegerilor în termen de 15 zile.
(14). Buletinele de vot se arhivează de secretarul Obștii şi se păstrează în arhivă timp de șase luni, începând cu data de la care mandatele aleșilor intră în vigoare.

CAP. VIII
EXPLOATAREA, VALORIFICAREA ȘI DISTRIBUIREA MASEI LEMNOASE

EXPLOATAREA MASEI LEMNOASE

Art. 34.
(1). Pădurile care aparțin membrilor Asociaţiei Obștea Vicovu de Jos nu pot fi exploatate decât în baza unui amenajament silvic aprobat de organele silvice.
(2). Exploatările nu pot fi făcute fără o autorizație scrisă a organelor silvice competente, care va conține obligatoriu actul de cubaj şi o estimare a materialului lemnos ce se exploatează.
(3). Exploatarea pădurilor aflate în proprietatea membrilor Asociației Obștea Vicovu de Jos se face pentru trebuințele proprii ale membrilor Obștii sau pentru asigurarea de venituri coproprietarilor şi acoperirea cheltuielilor de funcționare ale Asociaţiei Obștea Vicovu de Jos.

VALORIFICAREA MASEI LEMNOASE

Art. 35.
(1). În funcție de hotărârile adoptate de Consiliul de administrație, masa lemnoasă care aparține membrilor Asociației Obștea Vicovu de Jos poate fi:
(a). vândută, pentru a face rost de fondurile bănești necesare bunei funcționări a Obștii;
(b). distribuită, pe baza unor prevederi cuprinse în contracte de muncă, convenții civile, contracte de prestări servicii sau înțelegeri, pe care Asociația Obștea Vicovu de Jos le-a încheiat cu diverse persoane fizice sau juridice;
(c). distribuită persoanelor înscrise în Registrul de Exploatare.
(2). Vânzarea lemnului fasonat poate fi făcută către orice persoană fizică sau juridică, pe baza unui contract de vânzare-cumpărare, iar dacă este vorba despre o vânzare a lemnului pe picior, aceasta se poate face numai către o firmă de exploatare autorizată.
(3). Vânzarea oricărei cantități de masă lemnoasă se va face numai dacă sunt îndeplinite, simultan, următoarele condiții:
(a). există o hotărâre a Consiliului de administrație privind cantitatea, specia de lemn și natura produsului oferit spre vânzare și prețul minim de vânzare;
(b). a fost afișat în spațiul online și în diverse alte locuri publice un anunț cu privire la intenția Asociației Obștea Vicovu de Jos de a vinde material lemnos prin licitație. Acest anunț va cuprinde informații ce vor indica dacă este o vânzare a lemnului pe picior sau o vânzare de lemn fasonat la drum auto, dar și cantitatea, specia și sortimentele dimensionale ale masei lemnoase oferită spre vânzare, precum și prețul minim de vânzare.
(4). Dacă este vorba despre vânzarea de lemn fasonat, din momentul în care anunțul de vânzare a fost făcut public, va exista un interval de 15 zile calendaristice în care orice persoană poate depune la secretarul Obștii o ofertă de cumpărare. Oferta de cumpărare trebuie să conțină informații despre prețul pe care-l oferă pe metrul cub de lemn și despre cantitatea și specia de lemn pe care dorește să o cumpere.
(5). Dacă este vorba despre o vânzare a lemnului pe picior, din momentul în care anunțul de vânzare a fost făcut public, va exista un interval de 15 de zile calendaristice în care reprezentantul firmei de exploatare forestieră poate depune la secretarul Obștii o ofertă de cumpărare. Oferta de cumpărare trebuie să conțină prețul pe care-l oferă pe metrul cub de lemn. Secretarul va înregistra fiecare ofertă de cumpărare și va informa ulterior membrii Consiliului de administrație;
(6). În situația în care este vorba despre o vânzare a lemnului pe picior, membrii Consiliului de administrație au obligația de a încheia înțelegeri cu proprietarii de terenuri pe care cumpărătorul va tranzita sau depozita, o perioadă, masa lemnoasă pe care a cumpărat-o. Aceste înțelegeri trebuie încheiate înainte de publicarea anunțului privind vânzarea lemnului, iar costurile aferente acestor înțelegeri vor fi suportate de Obște.
(7). Dacă membrii Consiliului de administrație nu vor putea încheia înțelegeri cu proprietarii de terenuri menționați la alin. (6), vânzarea lemnului pe picior nu va mai avea loc, iar în acest caz, lemnul va fi exploatat de o firmă cu care Obștea va încheia un contract de exploatare forestieră, urmând ca modul de valorificare a masei lemnoase obținute să fie stabilit de Consiliul de administrație.
(8). Dacă, după termenul prevăzut la alin. (4) și alin. (5), nu va exista înregistrată la secretarul Obștii nicio ofertă de cumpărare, sau va exista o ofertă de cumpărare de masă lemnoasă fasonată mai mică decât volumul de lemn oferit spre vânzare, lemnul oferit spre vânzare, în totalitate sau cel care va rămâne nevândut, va fi distribuit membrilor, în contul drepturilor anuale cuvenite.
(9). Dacă va exista o ofertă de cumpărare de masă lemnoasă fasonată pentru o cantitate de lemn mai mică decât cea oferită spre vânzare, prețul de vânzare va fi prețul afișat în anunțul de vânzare.
(10). Dacă va exista o ofertă de cumpărare pentru o cantitate de lemn mai mare decât cea oferită spre vânzare, atunci prețul de vânzare va fi stabilit prin licitație.
(11). Dovada că lemnul cuvenit proprietarilor de terenuri pe care Obștea le întrebuințează în procesul de exploatare și/sau depozitare a lemnului, persoanelor fizice sau juridice care au desfășurat o activitate în folosul Obștii a fost primit de către aceștia, o reprezintă adeverința de primire a lemnului.
(12). Vânzarea sau distribuirea de masă lemnoasă, fără a fi îndeplinite condițiile prevăzute în statut, va duce la răspunderea materială sau penală a celui vinovat.
(13). După încheierea activității de exploatare și valorificare a masei lemnoase exploatate dintr-o partidă, președintele Obștii trebuie să predea secretarului, până cel târziu la data la care primește autorizația de exploatare a următoarei partizi, actele pe baza cărora a valorificat/distribuit masa lemnoasă (contractele de vânzare-cumpărare, adeverințele de livrare și adeverințele de primire ale masei lemnoase, completate și semnate de cei care au ridicat/primit material lemnos).

DISTRIBUIREA MASEI LEMNOASE CĂTRE MEMBRI

Art. 36.
(1). Distribuirea masei lemnoase cuvenite membrilor se face pe baza Registrului de Exploatare.
(2). Registru de Exploatare îi cuprinde pe toți membrii Obștii, precum și pe:
(a). orice persoană care înregistrează la secretar o cerere de înscriere în Registrul de Exploatare al Obștii, la care atașează o copie după B.I./C.I al unui membru al Obștii, iar această copie va fi semnată de posesorul B.I./C.I. și va conține scris numele celui care a fost împuternicit să ridice lemnul;
(b). urmaşii membrilor decedați, care înregistrează la secretar o cerere de înscriere în Registrul de Exploatare al Obștii, la care atașează o copie după certificatul de deces, testament, act de donație sau alte înscrisuri, din care să reiasă că a primit terenul forestier deținut de persoana pe care susține că o moștenește;
(c). orice persoană care înregistrează la secretar o cerere de înscriere în Registrul de Exploatare al Obștii, la care atașează o copie după B.I./C.I a unui urmaș al unui membru al Obștii care a decedat, urmaș ce a fost înscris în Registrul de Exploatare în condițiile prevăzute la lit. (b);
(d). orice rudă a unui membru al Obștii care a decedat, dar care nu are niciun document dintre cele enumerate la lit. (b), și care înregistrează la secretar o cerere de înscriere în Registrul de Exploatare al Obștii, la care atașează o declarație pe propria răspundere în acest sens.
(3). Distribuirea masei lemnoase către persoanele înscrise în Registrul de Exploatare se poate face:
(a). din depozitul de lemne;
(b). la domiciliul beneficiarului, în funcție de solicitări și posibilități;
(4). Distribuirea masei lemnoase la domiciliul beneficiarului se poate face numai dacă există la secretar o declarație scrisă prin care beneficiarul își exprimă acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal.
(5). Distribuirea masei lemnoase rezervată persoanelor înscrise în Registrul de Exploatare se face pe sectoare și numai pe baza adeverinței de livrare a lemnului, și se poate desfășura pe parcursul întregului an calendaristic.
(6). Adeverința de livrare va conține numele, prenumele și CNP – ul persoanei care ridică/primește lemnul, poziția pe care el sau persoana în numele căreia ridică/primește lemnul o ocupă în Registrul de Exploatare și cantitatea de lemn primită, diferențiată în lemn de lucru și lemn de foc.
(7). Fără a exista adeverința de livrare semnată de persoana îndreptățită să primească lemn, masa lemnoasă distribuită nu va putea fi înregistrată în contul persoanelor înscrise în Registrul de Exploatare.
(8). Dreptul de lemne cuprinde material lemnos din toate speciile de lemn exploatat și din toate sortimentele dimensionale, conform actelor de punere în valoare a masei lemnoase emise de ocolul silvic în anul precedent celui în care se acordă dreptul de lemne.
(9). În situația în care dreptul de lemne livrat într-un an unei persoane înscrise în Registrul de Exploatare al Obștii a fost format numai din lemn de fag sau numai lemn de calitate superioară, în anul următor, dreptul de lemne care i se cuvine poate să fie format numai din lemn de rășinoase.
(10). Cantitatea de lemn cuvenită unei persoane înscrise în Registrul de Exploatare poate fi livrată într-una sau în mai multe tranșe.
(11). Orice persoană înscrisă în Registrul de Exploatare, căreia i s-a rezervat o anumită cantitate de lemn, fie acceptă întreaga cantitatea de lemn care i-a fost rezervată, ca drept cuvenit sau parte a dreptului cuvenit pentru un an sau pentru o perioadă anterioară de timp ce nu poate depăși trei ani, fie o refuză. Cantitatea de lemn care a fost refuzată nu va mai putea fi revendicată ulterior, sub niciun motiv.
(12). Cantitatea de lemne primită în plus de o persoană înscrisă în Registrul de Exploatare va fi scăzută din volumul de lemne care i se cuvine în anul următor.
(13). Distribuirea către alte persoane a materialului lemnos repartizat unui membru al Obștii, fără a avea documente justificative prevăzute de statut, nu poate fi luată în considerare și va duce la răspunderea materială sau penală a celui vinovat.
(14). Neridicarea cotei de lemn timp de trei ani duce la pierderea acesteia.

CAP. IX
VENITURI, CHELTUIELI

Art. 37.
(1). Activitatea din cadrul Obștii se desfășoară pe baza bugetului de venituri şi cheltuieli.
(2). Pe parcursul unui an, bugetul poate suferi mai multe rectificări.
(3). Orice cheltuială sau alocare de masă lemnoasă vor putea fi făcute doar dacă sunt prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli. Excepție de la această regulă face masa lemnoasă rezervată pentru a fi atribuită membrilor.
(4). Veniturile pe care Obștea le obține provin din comercializarea produselor fondului forestier și din cotizații.
(5). Cheltuielile necesare pot fi făcute în bani sau în material lemnos, și acestea pot fi:
(a). cheltuieli pentru acoperirea costului de exploatare a lemnului, care includ:
1. cheltuieli pentru a achita înțelegerile cu proprietarii de terenuri pe care Obștea le folosește în procesul de exploatare;
2. cheltuieli pentru a achita plata către persoanele care au efectuat lucrări de: întreținere a căilor de acces spre terenurile forestiere ale Obștii și în depozitul de lemne, curățire a terenului pe care a fost depozitat lemn, secționare cu drujba a lemnului în depozit și pentru participare la marcat.
(b). cheltuieli pentru plata drepturilor cuvenite membrilor conducerii executive a Obștii, a secretarului și a cenzorilor;
(c). cheltuieli de administrare, care includ cheltuielile pentru prestări servicii silvice și servicii de contabilitate;
(d). cheltuieli administrative, care includ cheltuielile pentru: elaborarea amenajamentului silvic, articole de birotică şi formulare cu regim special, întreținerea semnelor de hotar (borne, șanțuri, bariere), organizarea alegerilor interne, întreținere şi reparații de mijloace fixe (sediul canton), procurarea de materiale sau obiecte de inventar necesare bunei funcționări a Obștii (pichet PSI, cazmale de plantat, alte materiale), decontarea transportului şi diurnei pentru delegație, servicii poștale, diverse anunțuri, promovarea și comunicarea în mediul online, dobânzi, taxe, impozite, comisioane bancare, asistență juridică, alte cheltuieli neprevăzute.
(6). Nu este permisă sprijinirea Asociației Obștea Vicovu de Jos cu fonduri bănești de către persoane fizice, afară de cazul când este vorba de donații sau dacă există o situație excepțională, dar în acest caz, numai cu acordul scris al Consiliului de administrație și doar până în momentul în care Obștea încasează primele fonduri bănești obținute din comercializarea produselor fondului forestier.
Art. 38.
Contabilitatea Asociaţiei Obştea Vicovu de Jos se ţine în conformitate cu legislația în vigoare.

CAP. X
DISPOZIŢII FINALE

Art. 39.
(1). Suprafața fondului forestier care se află în proprietatea membrilor Asociaţiei Obștea Vicovu de Jos nu poate fi gajată, ipotecată sau vândută de către Adunarea Generală sau conducerea Obștii. Celelalte bunuri care intră în patrimoniul Asociaţiei Obștea Vicovu de Jos pot fi gajate sau înstrăinate numai cu aprobarea Adunării Generale.
(2). Președintele și membrii Consiliului de administrație sunt considerați administratorii de drept și de fapt ai tuturor bunurilor ce aparțin Obștii.
Art. 40.
(1). Prezentul statut a fost aprobat de Adunarea Generală în şedinţa din ___
(2). Prevederile prezentului statut sunt obligatorii pentru toţi membrii Asociaţiei Obștea Vicovu de Jos din momentul autentificării Statutului de către notar, şi se completează cu normele legale cuprinse în legislația aflată în vigoare.
(3). La data intrării în vigoare a prezentului statut, Statutul Asociației Obștea Vicovu de Jos adoptat în ședința din 28.08.2016 se abrogă.

Actualizat la data de 12.02.2024, prin introducerea propunerilor adoptate în ședința Comisiei de redactare a noului statut, întrunită la data de 11.02.2024.

Comisia de redactare a Statutului Asociației Obștea Vicovu de Jos este formată din:
Fusa Vasile, Șorodoc Ioan, Țugui G. C-tin, Carcea Andrei, Ungurean P. Gheorghe, Crăciun Radu, Pîrghie Victor, Mutescu Teodor și Todosi Vasile.