De ce este necesar un alt statut?

La această întrebare oferim următorul răspuns: pentru că legalitatea acțiunilor desfășurate în cadrul Obștii de membrii organelor de conducere este evaluată și prin prisma statutului (alături de legile aflate în vigoare), iar actualul statut este presărat de prevederi neclare sau care nu pot fi puse în practică, unele se repetă, iar altele sunt inutile.

S-a dorit simplificarea modul de organizare și funcționare ale Obștii – fără a urmări, sub nicio formă, întărire poziției unor/unei persoane anume – și implementarea principiului:

DACĂ O ANUMITĂ PREVEDERE, CONSIDERATĂ ESENȚIALĂ, NU ESTE RESPECTATĂ, ÎNTREAGA ACTIVITATE TREBUIE SĂ SE OPREASCĂ, PENTRU CĂ DEVINE IMPOSIBIL DE ADOPTAT ORICE HOTĂRÂRE DE CĂTRE ORGANELE DE CONDUCERE ALE OBȘTII.

AȘADAR:

=> SE PREVEDE DISPOZIȚIA CARE REGLEMENTEAZĂ PRINCIPIUL, NORMA SAU REGULA VIZATĂ;

=> SE PREVEDE CONDIȚIA ÎN CARE DISPOZIȚIA RESPECTIVĂ ESTE VALABILĂ;

=> SE PREVEDE BLOCAREA ACTIVITĂȚII OBȘTII ÎN SITUAȚIA ÎN CARE CONDIȚIA DE VALABILITATE NU ESTE ÎNDEPLINITĂ.

Stimați membri ai Obștii Vicovu de Jos,

Trebuie să știți că Statutul Obștii Vicovu de Jos, așa cum este el astăzi, este rezultatul unor revizuiri ale unui statut găsit la întâmplare și cum s-a nimerit, atunci când s-a reînființat Obștea (în anul 2000). Din acest motiv, modificările făcute dea lungul timpului n-au făcut altceva decât să cârpească o haină (statutul) care nu ni se potrivește, iar oricâte modificări ai face la o haină care nu ți se potrivește, nu poți obține un costum elegant.

Sunt prezentate în cele ce urmează câteva exemple de prevederi încâlcite sau nepotrivite care se constituie în motive valide pentru a adopta un nou statut:

La art. 2, alin. (2) se spune că: „Asociaţia Obştea Vicovu de Jos este condusă de Adunarea Generală, Consiliul de administraţie şi Preşedinte”. Nu e corect! Nu pot fi trei conducători ai unei asociații!

Tot ceva asemănător este prevăzut și la art.9. (1): „Organele de conducere ale Asociaţiei Obştea Vicovu de Jos sunt: Adunarea Generală; Preşedintele; Consiliul de administraţie”. Nu e corect nici aici! În primul rând, repetă art. 2, alin. (2), apoi o altă greșeală este că Președintele nu poate fi un organ de conducere distinct de Consiliul de administrație. El este președintele Consiliului de administrație și face parte din acesta.

O altă prevedere nepotrivită prezentă în actualul statut este cea de la art. 5, lit. (c), care spune că obiectul de activitate al Asociaţiei Obştea Vicovu de Jos constă „în asocierea cu alte persoane juridice, proprietari de păduri, în vederea înființării unui ocol silvic privat, conform legislației în vigoare”.

Adică ce trebuie să credem, că activitatea Obștii este centrată pe asocierea cu alte persoane juridice pentru a înființa un ocol silvic privat?

În actualul statut, la art. 8, alin. (1), se spune că: „Membrii Asociației Obștea Vicovu de Jos sunt persoanele înscrise în Tabelul nominal (Anexa 54) validat de către Comisia Județeană de Fond Funciar cu suprafețele de teren forestier reconstituite în baza Legii nr. 1/2000 precum și moștenitorii acestora”. Aceasta înseamnă că dacă un membru al Obștii are cinci moștenitori legali, toți cei cinci sunt membri ai Obștii? Trebuie clarificată prevederea!

La art. 8, alin. (5) se spune că: „terenurile din fondul forestier proprietate privată a membrilor Asociaţiei Obştea Vicovu de Jos pot fi vândute către oricare altă persoană, cu condiţia ca acestea să aibă vocație legală la succesiunea unui membru al Obştii”. Este „puțin” incorect! Terenurile din fondul forestier proprietate privată a membrilor Asociaţiei Obștea Vicovu de Jos nu pot fi înstrăinate unor persoane din afara Obștii. Așa prevede Legea nr. 1/2000, art. 28, alin. (6). Ca să fii în interiorul Obștii trebuie să fii membru, iar ca să fii membru trebuie să fii înscris în Registrul de Proprietate.

La art. 11, alin. (1) se spune că: „Adunarea Generală este organul suprem de conducere al Asociaţiei Obştea Vicovu de Jos fiind compus din toţi membrii Obştii sau împuterniciții acestora”.

Destul de neclar! Cine sunt împuterniciții acestora? Cum sunt ei împuterniciți? Prin ce dovedesc că sunt împuterniciți?

Actualul statut permite ca toți aleșii să-și primească drepturile chiar din prima lună a anului, ceea ce este o aberație! Nu poți să iei salariul lunar în prima zi din lună, ci în luna următoare. Așadar, plata aleșilor trebuie să se facă după încheierea perioadei de timp pentru care se face plata, adică, în anul următor.

Se spune că pentru orice funcție pot candida şi pot fi alese acele persoane care sunt cunoscute de ceilalţi membri ai Obştii ca persoane serioase, demne şi respectate. Ce înseamnă asta? Nu se putea puțin mai clar ce vrea să însemne „sunt cunoscute de ceilalţi membri ai Obştii ca persoane serioase, demne şi respectate”?

Multe prevederi din art. 19 sunt foarte inadecvate. De exemplu, la alin. (3) se spune: „Cantitatea de lemn vândută obştenilor nu poate fi mai mare de 10 mc la un preţ stabilit, care nu va fi mai mic decât preţul pieței”. De ce un membru al Obștii nu poate cumpăra mai mult de 10 mc de lemn? Care ar putea fi explicația pentru o asemenea prevedere?

La alin. (4) se spune: „Cota cuvenită pentru 1 ha de pădure se stabileşte prin împărțirea volumului total de masă lemnoasă ce urmează a fi repartizată anual membrilor obştii la suprafața de 308 ha (care reprezintă fondul forestier proprietatea membrilor Asociaţiei Obştea Vicovu de Jos)”.

Nu e corect! În acest moment, datorită unor decizii judecătorești pronunțate după anul 2000, suprafața fondului forestier proprietatea membrilor este de 309,5 ha!

La alin. (5), se spune că: pe un tabel „. . . pădurarul, la livrare, să completeze numele şi prenumele persoanei care ridică lemnul, . . .” și alte date, dar asta exclude livrarea lemnului la domiciliul beneficiarului.

În actualul statut este prevăzută sancționarea membrilor Obștii de către Consiliul de administrație. Art. 23, alin. (19). În art. 30, alin. (9) se mai vorbește de sancțiuni, dar nu știm cine le aplică și în art. 41 se vorbește tot despre sancțiuni. E destul de multă confuzie!

Strategia de exploatare şi valorificare a masei lemnoase se aprobă anual de Adunarea Generală (art. 15, alin. 3; art. 34), dar și Consiliul de administrație are atribuții în acest sens (art. 19). Păi cum e asta? Cine-i „șeful”?

Se stabilește cine organizează alegerile. În actualul statut nu este prevăzut acest lucru.

Iată numai câteva motive pentru care se impune ca statutul Obștii să fie refăcut, reașezat pe baze clare, care să corespundă particularităților asociației noastre.

Și dacă tot e să gândim un statut mai bun, atunci propunem ca din noul statut să facă parte și următoarele prevederi:

Adunarea Generală se va convoca o dată pe an, și nu de două ori.

Ședința Adunării Generale va fi valabilă dacă sunt prezente 100 de persoane, indiferent de suprafața de pădure pe care acestea o dețin.

Dacă într-un an calendaristic nu va fi convocată Adunarea Generală, secretarul are obligația de a informa, în scris, ocolul silvic cu care Obștea are încheiat contract de prestări servicii silvice, iar activitatea de exploatare și distribuire a lemnului încetează.

Plata aleșilor se va face în funcție de volumul de lemn rezervat membrilor într-un an calendaristic și de numărul de persoane care primesc lemnul într-un an.

Explicație!

Pentru a reuși să te încadrezi într-o anumită limită minimă a volumului de lemn distribuit membrilor, trebuie să urmărești să valorifici cât mai eficient lemnul exploatat, iar pierderile de exploatare să fie cât mai mici. Așadar, pentru a obține banii necesari pentru Obște, se va căuta să se vândă lemn de bună calitate, pentru a obține prețul cel mai bun. În acest fel, se va vinde o cantitate mai mică de lemn. De asemenea, se va negocia cu proprietarii de terenuri pe care Obștea le folosește, pentru a încheia înțelegeri cât mai avantajoase și se vor plăti cu material lemnos numai acele servicii care sunt absolut necesare pentru Obște.

Nu poate candida la alegeri o persoană care a avut abateri care să impună aplicarea unor sancțiuni de către Adunarea Generală, are antecedente penale sau se află în curs de urmărire penală sau de judecată pentru săvârșirea de infracțiuni.

Orice modificare care are loc în componența membrilor Consiliului de administrație trebuie ca în termen de maxim șapte zile lucrătoare, să fie înregistrată în Registrul asociațiilor și fundațiilor. Nerespectarea  acestui termen face ca ședințele Consiliului de administrație desfășurate ulterior să fie considerate nestatutare.

Ședința Consiliului de administrație poate avea loc, iar hotărârile adoptate sunt statutare, dacă se cunoaște situația exploatării și distribuirii lemnului din toate partizile a căror exploatare s-a încheiat până la data desfășurării ședinței.

Alegerile pot fi organizate la termen sau anticipat. Dacă nu sunt organizate alegeri în termenul prevăzut, începând cu a doua zi de la data expirării, mandatul președintelui și ale celor aleși în Consiliul de administrație și Comisia de cenzori se consideră a fi suspendate, iar în acest caz, orice activitate de exploatare, vânzare și distribuire a lemnului încetează.

Alegerile anticipate pot fi declanșate la cererea oricărui membru al Adunării Generale.

Primirea și validarea candidaturilor la alegeri o va face Comisia de votare și nu Consiliul de administrație.

Masa lemnoasă poate fi donată numai în nume propriu, de persoanele înscrise în Registrul de Exploatare și nu prin decizia Consiliului de administrație sau a Președintelui.

Pot fi luate măsuri de a opri livrarea dreptului de lemne cuvenit unui membru al Obștii doar dacă există acte emise de o instanță de judecată, Comisia de cenzori sau de o entitate independentă de Obște, dar care are atribuții legale în domeniul pentru care a efectuat controlul, prin care se arată producerea unei pagube, sau dacă există orice dovadă ce poate fi probată prin înregistrări audio-video sau poze.

Prioritate la cumpărarea de masă lemnoasă vor avea membrii Obștii, fără a exista restricții privind volumul de lemn ce poate fi cumpărat, cu condiția ca prețul de vânzare să fie cel oferit pe piața liberă.

Distribuirea masei lemnoase repartizată membrilor se face pe sectoare și numai pe baza înștiințării și a adeverinței de livrare a lemnului, și se poate desfășura pe parcursul întregului an calendaristic. Înștiințarea va fi predată persoanei care livrează/pune la dispoziție lemnul, în momentul în care beneficiarul intră în posesia întregii cantități de lemn, care reprezintă dreptul său de lemne.

Orice plată în bani care se face în numele Obștii și orice venit încasat trebuie să se deruleze printr-o operațiune bancară.