La ședința Consiliului de administrație din data 21.05.2020 s-a discutat, printre altele, și despre necesitatea de a îmbunătăți statutul Obștii.
Fără a intra prea mult în detalii, să știți că se impune o actualizare a statutului actual, pentru că multe dintre prevederile sale nu mai corespund nevoilor din prezent.
Modificările propuse, după cum veți vedea, au ca scop simplificarea procedurilor și punerea în acord a prevederilor statutare cu realitatea zilelor noastre, fără a urmări, sub nicio formă, întărire poziției unor/unei persoane anume.
Cu cât procedura de luare a deciziilor și de organizare a alegerilor va fi mai transparentă și mai simplă, cu atât, după părerea mea, va fi mai câștigată Obștea. De multe ori, lucrurile complicate nu îngreunează fraudarea, ci ascund modalități sofisticate de a o produce!
De aceea, vă rog să vă implicați în alcătuirea unui nou Statut și să veniți cu propuneri, pentru că, lucrând împreună, avem o șansă mai mare de a reuși să facem un lucru bun.
În acest articol vă propun spre analiză și dezbatere doar câteva dintre acele prevederi, care, în prealabil au fost discutate și agreate de membrii Consiliului de administrație, iar dacă acestea vor avea votul majorității membrilor Adunării Generale, urmează să fie introduse în noul statut. Nu peste mult timp, întregul proiect al Statutului va putea fi consultat pe site-ul Obștii.
Așadar, iată propunerile:
1. Se prevede ca Adunarea Generală să fie formată din acele persoane care sunt membri ai Obştii sau din câte un reprezentant al unui membru. Cine poate fi reprezentant al unui membru al Obștii? Răspuns: ”Reprezentații membrilor Asociaţiei Obştea Vicovu de Jos sunt acele persoane care au calitatea de moștenitori ai unor membrii”.
2. Se dă posibilitatea ca orice rudă al unui membru al Obștii să poată participa la ședințele Adunării Generale, fără a avea nevoie de împuternicire. Condiția fiind ca din partea unui proprietar (membru al Obștii înscris în Registrul de Proprietate al Obștii Vicovu de Jos) să fie prezent în sala de ședințe o singură rudă.
3. În situația în care există mai multe rude ale aceluiași membru al Obștii care doresc să participe la ședință, se va cere ca cel care dorește să participe la ședință să prezinte o împuternicire, care poate fi scrisă la calculator sau de mână, dar obligatoriu va cuprinde datele personale ale celui care dorește să fie reprezentat și va fi semnată de acesta. La această împuternicire se va atașa și o copie după B.I./C.I. a persoanei reprezentate. Persoana care va prezenta acea împuternicire, poate participa la ședință
4. Ședința Adunării Generale trebuie să se desfășoare în fiecare an, după ce a fost exploatată și distribuită către membrii Obștii, în prima parte a anului, masa lemnoasă cu produse principale, dar nu mai târziu de 31 mai. În situații excepționale (vreme nefavorabilă, care nu permite distribuirea lemnului către membri) termenul limită poate fi prelungit cu cel mult 45 de zile. În cazul în care există și alte situații excepționale bine justificate (declararea de către organele competente a stării de urgență, a stării de alertă sau necesitate, etc.) Adunarea Generală se va convoca atunci când va fi posibil.
5. Toate hotărârile adoptate de Adunarea Generală trebuie să fi fost votate în ședință publică. În situația în care, ședințele publice nu sunt permise și Adunarea Generală nu poate fi convocată, hotărârile pot fi adoptate prin consultarea individuală a membrilor Adunării Generale.
6. În cazul în care se dorește consultarea membrilor Adunării Generale pe diverse teme, iar acest lucru nu se poate face într-o ședință publică din cauze obiective, membrii Adunării Generale, la inițiativa oricărui membru, pot fi consultați individual, iar aceștia își vor putea exprima acordul prin semnătură. Temele propuse în acest fel spre dezbaterea membrilor Adunării Generale, se va considera că sunt adoptate, dacă vor întruni acordul proprietarilor a căror suprafață însumată va fi de cel puțin jumătate plus un ar din suprafața totală a fondului forestier proprietate a membrilor Asociaţiei Obştea Vicovu de Jos, adică 154,06 ha.
7. În timpul anului se va putea convoca o ședință extraordinară a Adunării Generale și atunci când întrunirea Adunării Generale va fi cerută prin cerere scrisă adresată Consiliul de administraţie. Această cerere va trebui să fie semnată de cel puţin 120 dintre membrii Obștii sau reprezentanți ai membrilor.
8. Se propune introducerea următoarei prevederi: ”Ședința Adunării Generale, atât cea ordinară, cât şi cea extraordinară, este considerată legal constituită (statutară), indiferent de ce subiecte sunt înscrise pe ordinea de zi, dacă la ședință sunt prezenţi cel puțin 120 de persoane, care trebuie să fie membri ai Obștii sau reprezentanți ai membrilor”. Mai multe, legat de acest subiect, puteți afla citind articolul ”Participarea la ședințele Adunării Generale”.
9. La ședințele Adunării Generale pot participa și vota numai membrii Obştii sau reprezentanții acestora. Nu se admite prezenţa în sala de ședințe decât a câte unei singure rude a unui membru, dacă acesta nu este prezent. Alte persoane, cu excepția invitaților speciali, nu sunt admise.
10. Valoarea dreptului de lemne cuvenit proprietarilor într-un anumit an, stabilit pentru un hectar de teren forestier, trebuie să fie rezultatul unui calcul și nu un număr aruncat la întâmplare. Mai multe, puteți afla citind articolul ”De ce volumul de lemn cuvenit proprietarilor este stabilit la întâmplare?”.
11. Se stabilește că o persoană care nu a semnat în tabelul de prezență nu poate participa la ședința Adunării Generale.
12. La alegeri poate candida orice rudă a unui membru, nu doar rudele de gradul I și afinii de gradul I. Acum, un nepot al unui membru al Obștii nu ar putea candida.
13. Pentru toate funcțiile de conducere se vor organiza alegeri doar într-un singur tur. Va câștiga cel care va obține cel mai multe voturi.
14. Dacă sunt organizate alegeri, buletinele de vot vor fi repartizate în momentul în care membrii și reprezentanții membrilor intră în sala de ședințe și semnează în tabelul de prezență.
15. În cazul în care locul unui consilier devine vacant, locul acestuia va fi ocupat de următorul consilier după ordinea voturilor obţinute la alegeri. În situația în care nu mai există nicio persoană care a candidat la ultimele alegeri pentru funcția de consilier, locul rămas vacant va fi ocupat de o persoană care îndeplinește condițiile prevăzute de statut pentru a ocupa funcția de consilier, propusă de președintele Obștii și cu acordul membrilor Consiliului de administrație
16. Se stabilește că ședința Consiliului de administrație nu poate avea loc dacă nu sunt îndeplinite simultan următoarele condiții:
(a). Președintele nu prezintă la începutul ședinței un extras de cont emis de Bancă cu cel mult 30 de zile înainte de data la care are loc ședința.
(b). dacă președintele Obștii nu a predat secretarului actele, pe baza cărora, a valorificat/distribuit masa lemnoasă din ultima partidă exploatată (contractele de vânzare-cumpărare, chitanțe sau înștiințările, după caz).
(c). nu există la secretar copii după dosarul cu actele contabile și ale documentelor cu regim special (chitanțiere, facturiere, dispoziții de livrare a masei lemnoase etc.) operate în ultima lună.
Justificare
S-a văzut, dea lungul timpului, că oricâte motive pentru care poate fi sancționat ai pune în Statut, procedura de sancționare a președintelui Obștii este foarte greu de realizat (imposibil, aș spune), chiar și-atunci când încălcările prevederilor statutare din partea președintelui sunt evidente și repetate; de aceea, această nouă prevedere poate stopa, într-o măsură oarecare, abuzurile.
17. În prima ședință, consilierii își vor alege sectorul din Vicovu de Jos de care vor răspunde.
18. Membrii Consiliului de administrație stabilesc, cu cel puțin 48 de ore înainte de ziua alegerilor, componența Comisiei de votare.
19. Consiliul de administrație discută şi avizează Raportul anual al președintelui Obştii privind administrarea şi gestionarea fondului forestier şi al resurselor financiare. Fără avizul Consiliului de administrație, Raportul nu poate fi prezentat de preşedinte Adunării Generale.
20. Raportul privind administrarea şi gestionarea fondului forestier şi a resurselor financiare va conține, în mod obligatoriu, următoarele informații:
(a). volumul de masă lemnoasă care s-a exploatat în anul care a trecut.
(b). volumul de masă lemnoasă distribuit către membri.
(c). volumul de masă lemnoasă vândut firmelor și persoanelor fizice.
(d). volumul de masă lemnoasă distribuit ca despăgubire proprietarilor de teren de fânaț pe care Obștea l-a folosit pentru tranzitarea lemnului sau depozitare.
(e). volumul de masă lemnoasă care a fost distribuit în alte scopuri.
(f). măsuri implementate în ultimul an privind regenerarea și protejarea pădurii.
(g). informații privind sumele de bani care au intrat în contul Obștii ca urmare a vânzării lemnului în ultimul an și sumele de bani care au fost cheltuite în aceeași perioadă.
Acest raport va face parte integrantă din procesul-verbal întocmit la ședința Adunării Generale.
21. Se propune introducerea următoarei prevederi: ”Atunci când este ales un nou președinte, după validarea alegerilor de instanța de judecată, fostul președinte al Obștii trebuie să predea noului președinte ales și validat, în termen de maxim 10 zile calendaristice de la data validării, toate documentele originale care au legătură cu Obștea Vicovu de Jos și pe care le-a avut în gestiune, inclusiv documentele financiar contabile și tabelele de distribuire a masei lemnoase cu semnăturile celor care au primit lemn, dispoziții de livrare și avizele de însoțire a masei lemnoase, pe baza cărora s-a distribuit lemnul către membri”.
22. Președintele Obștii veghează ca hotărârile adoptate de Adunarea Generală și de Consiliul de administrație să fie statutare. Orice hotărâre adoptată de Adunarea Generală și de Consiliul de administrație care nu este conformă cu statutul, iar prin aplicarea ei va produce pagube Obștii, va atrage răspunderea materială a celor care au propus-o și a celor care au votat-o.
23. Nu se votează alegerea președintelui în situația în care există un singur candidat.
24. În situația în care la alegeri și-au depus candidatura mai puține persoane pentru funcția de consilier sau cenzor, cei care și-au depus candidatura vor fi declarați câștigători, iar locurile rămase vacante vor fi completate de persoane propuse de președintele ales al Obștii și votate de membrii Consiliului de administrație.
25. Comisia de cenzori se va considera demisă dacă nu va prezenta la fiecare ședință a Adunării Generale, un raport de activitate.

Se propune introducerea unui nou capitol:

EXPLOATAREA, VALORIFICAREA ȘI DISTRIBUIREA MASEI LEMNOASE

Articol nou (numerotarea va depinde de toate celelalte modificări aprobate):
(1). Valorificarea masei lemnoase aflată în proprietatea Asociației Obștea Vicovu de Jos se poate face prin vânzare către membrii Obştii sau vânzare către terțe persoane – fizice sau juridice, obiectivul principal urmărit fiind obținerea celui mai bun preț.
(2). Vânzarea oricărei cantități de masă lemnoasă către persoanele fizice sau juridice se va face numai dacă sunt îndeplinite simultan următoarele condiții:
(a). președintele Obștii obține acordul scris al Consiliului de administrație, care, în orice situație, va și stabili prețul de vânzare.
(b). președintele Obștii a pus la sediul Obștii (sediul Primăriei) și în locuri publice, iar secretarul Obștii a postat în mediul online, dacă e posibil, anunțuri cu informații privind cantitatea, specia și calitatea masei lemnoase scoasă la vânzare. Masa lemnoasă vândută fără existența acestor anunțuri va fi imputată persoanelor care au contribuit la vânzarea ei.
(c). au trecut cel puțin șapte zile de la data anunțului făcut public, privind intenția de a scoate la vânzare o anumită cantitate de lemn.
(3). Vânzarea și distribuirea oricărei cantități de masă lemnoasă se va face tot timpul pe baza unui contract de vânzare-cumpărare, a înștiințărilor, a acordurilor încheiate cu diverse persoane sau a actelor de donație.
(4). Orice persoană interesată să cumpere material lemnos poate depune la secretarul Obștii o ofertă de cumpărare, care trebuie să conțină cantitatea de lemn pe care dorește să o cumpere și prețul pe care-l oferă pe metrul cub de lemn. De asemenea, orice membru al Obștii sau reprezentant al unui membru al Obștii, dacă se află în situația de a cunoaște persoane fizice sau juridice interesate să cumpere material lemnos, poate aduce la secretarul Obștii una sau mai multe oferte de cumpărare de la aceste persoane, iar secretarul le va înregistra și va informa despre toate aceste oferte președintele și membrii Consiliului de administrație, urmând ca decizia de a vinde să fie luată de Consiliul de administrație.
(5). În situația în care există mai multe cereri de cumpărare de lemn, ce depășesc cantitatea de lemn oferită de Obște spre vânzare, se va organiza licitație de vânzare, iar lemnul va fi vândut celui care oferă prețul cel mai mare. Condițiile în care se va desfășura licitația vor fi stabilite de Consiliul de administrație.
(6). În situația în care nu va exista înregistrată la secretarul Obștii nicio ofertă de cumpărare, președintele Obștii va vinde lemnul primului solicitant care va oferi un preț ce nu poate fi mai mic decât prețul de vânzare stabilit de Consiliul de administrație.
(7). În situația în care nu vor exista doritori să cumpere lemnul oferit spre vânzare, președintele Obștii va informa Consiliul de administrație, iar acesta va decide ce se va face cu acel lemn.
(8). După încheierea activității de exploatare și valorificare a masei lemnoase exploatate dintr-o partidă, președintele Obștii trebuie să predea secretarului Obștii, în termen de maxim 10 zile calendaristice, actele, pe baza cărora, a valorificat/distribuit masa lemnoasă (contractele de vânzare-cumpărare, chitanțe sau înștiințările, după caz).

DISTRIBUIREA MASEI LEMNOASE CĂTRE MEMBRI

Se revine la folosirea înștiințărilor pentru distribuirea lemnului către obșteni. Acest lucru a fost din totdeauna. În vechiul statut (cel din 1946), acest lucru era prevăzut clar în art. 41.
Modelul propus pentru înștiințări este reprezentat de anexa 2 și poate fi văzut aici (anexa 2).
Articol nou (numerotarea va depinde de toate celelalte modificări aprobate):
(1). Distribuire masei lemnoase către membri se face numai de persoana care este delegată de Consiliul de administrație și activitatea de distribuire se poate desfășura pe parcursul întregului an, în funcție de perioada de exploatare a lemnului.
(2). Cantitatea de lemn care face parte din dreptul de masă lemnoasă cuvenit proprietarilor într-un anumit an, stabilit pentru un hectar de teren forestier, va fi rezultatul unui calcul care implică masa lemnoasă exploatată în anul anterior celui pentru care se face calculul, volumul de lemn oferit spre vânzare pentru face rost de fondurile bănești necesare funcționării Obștii, volumul de lemn necesar pentru a onora acordurile încheiate cu proprietarii de teren pe care Obștea îl folosește pentru tranzitul și depozitarea lemnului exploatat, volumul de lemn necesar pentru a răsplăti munca persoanelor care au efectuat diverse servicii în contul Obștii și masa lemnoasă care este repartizată, prin Statut, Conducerii Obștii. (Despre formula de calcul propusă pentru a calcula dreptul de lemn cuvenit proprietarilor puteți afla citind articolul ”De ce volumul de lemn cuvenit proprietarilor este stabilit la întâmplare?”.)
(3). Masa lemnoasă care compune întreaga cantitate de lemn pe care un proprietar este îndreptățit să o primească – dreptul de lemne cuvenit pentru suprafața de teren forestier pe care o deține în cadrul Obștii – poate cuprinde material lemnos din toate speciile de lemn exploatat și din toate clasele de identificare care corespund clasificării după calitatea lemnului exploatat (clasa A/CEE, B/CEE, C/CEE), conform A.P.V. – urilor.
(4). Dreptul de lemn cuvenit se va distribui numai pe baza înștiințării redactată de secretarul Obștii. E bine să știți că această prevedere era înscrisă și în vechiul statut al Obștii (cel din 1946), la Cap. VIII, art. 4.
(5). În situația în care o persoană pierde înștiințarea, secretarul Obștii va elibera, la cerere, o altă înștiințare având inscripționat pe ea cifra 2.
(6). Orice proprietar are voie să înstrăineze, către orice persoană dorește, materialul lemnos pe care urmează să-l primească. Eliberarea către alte persoane a materialului lemnos repartizat unui membru al Obștii se va face numai dacă cel care primește/ridică din rampă lemnul prezintă, pe lângă înștiințare și o copie după B.I./C.I. a proprietarului, iar pe această copie va scrie numele celui care primește lemnul și va fi semnată de persoana care vinde/donează lemnul. Eliberarea către alte persoane a materialului lemnos repartizat unui membru al Obștii fără a avea aceste documente nu poate fi luată în considerare și va duce la răspunderea materială sau penală a celui vinovat.
(7). Persoana care ridică/primește masa lemnoasă la care are dreptul, în momentul preluării, va completa înștiințarea cu datele cerute, conform modelului prezentat de anexa 2, și o va înmâna persoanei care se ocupă de distribuirea lemnului, iar această persoană, la finalul perioadei în care are loc distribuirea către membri a lemnului exploatat dintr-o partidă, o va preda secretarului. Pe baza acestor înștiințări, secretarul va întocmi situația statistică privind distribuirea masei lemnoase către proprietari.
(8). În situația în care dreptul de lemne este revendicat de doi sau mai mulți moștenitori ai unui membru al Obștii care a decedat, distribuirea lemnului cuvenit va fi suspendată până în momentul în care se va prezenta un certificat de moștenitor în care este trecută și suprafața de teren forestier moștenită. Pe baza unui asemenea document se va relua distribuirea lemnului. Lemnul cuvenit pentru perioada suspendării nu va putea fi revendicat.
(9). Dacă dreptul de lemne este cerut de mai mulți moștenitori ai unui membru al Obștii care a decedat, iar unul dintre moștenitori are testament sau act de donație, din care reiese că a primit terenul forestier care face parte din Obștea Vicovu de Jos, atunci lemnul cuvenit va fi ridicat de acea persoană până în momentul în care va exista un certificat de moștenitor în care va fi menționată suprafața de pădure pe care cel care prezintă certificatul o deține.
(10). Distribuirea către alte persoane a materialului lemnos repartizat unui membru al Obștii fără a avea documente justificative nu poate fi luată în considerare și va duce la răspunderea materială sau penală a celui vinovat.
(11). Dacă, în termen de trei ani, o persoană îndreptățită să primească lemn de la Obște nu primește cota de lemn cuvenită, acesta va sesiza în scris secretarul Obștii în legătură cu această situație înainte de împlinirea termenului de trei ani. Această sesizare va fi înregistrată și va constitui dovada că persoana respectivă nu este vinovată de faptul că nu a primit/ridicat lemnul cuvenit și va avea dreptul să primească volumul de masă lemnoasă înscris pe înștiințări în anii din urmă.
(12). Neridicarea cotei de lemn pe mai mult de trei ani, fără a exista la secretarul Obștii dovada că persoana înscrisă în Registrul de Exploatare a făcut demersuri ca să-și primească dreptul de lemne, duce la pierderea acesteia.
(13). Membrii Obștii care au suprafețe mai mici de 0,2 ha, în funcție de situația existentă și în acord cu președintele Obștii, pot opta pentru ca dreptul de lemne cuvenit să-l poată ridica periodic, la un anumit număr de ani. În acest caz, proprietarul va ridica înștiințarea, va scrie pe ea anul în care s-a stabilit că va primi lemnul, o va semna și o va depune la secretarul Obștii. Secretarul va ține cont de aceasta când va redacta Registrul de Exploatare în anul care va fi indicat pe înștiințare.

CONDIȚIILE ÎN CARE SE POT DECLANȘA ALEGERI ANTICIPATE

Articol nou (numerotarea va depinde de toate celelalte modificări aprobate):
(1). Condițiile în care se pot declanșa alegeri anticipate sunt următoarele:
(a). președintele este demis de Adunarea Generală.
(b). în situația în care Raportul anual al președintelui Obştii privind administrarea şi gestionarea fondului forestier şi al resurselor financiare primește aviz negativ de la Adunarea Generală. Se vor organiza alegeri pentru funcția de președinte și Consiliul de administrație.
(c). fără a exista motive bine întemeiate, nu a fost convocată, până la data de 31 mai, Adunarea Generală sau în situația în care ședința s-a ținut într-o locație privată. Se vor organiza alegeri pentru funcția de președinte și pentru Consiliul de administrație.
(d). la ședința Adunării Generale, președintele Obștii nu a prezentat raportul cu privire la administrarea şi gestionarea fondului forestier şi a resurselor financiare sau a prezentat un raport incomplet. Se vor organiza alegeri pentru funcția de președinte.
(e). la ședința Adunării Generale, Comisia de cenzori nu a prezentat un raport de activitate. Se vor organiza alegeri pentru o nouă Comisie de cenzori.
(2). Alegerile anticipate pot fi declanșate la cererea oricărui membru sau reprezentant al unui membru al Obștii atunci când este îndeplinită cel puțin una din condițiile prevăzute la alin. (1).
(3). Cererea va cuprinde motivele pentru care, în opinia celui care depune cererea, este necesar să se organizeze alegeri și va indica articolul sau articolele din statut care au fost încălcare și care permit organizarea alegerilor anticipate. Fără existența acestor date, cererea nu va fi luată în considerare.
(4). Cererea de organizare a alegerilor anticipate va fi depusă la secretarul Obștii. Acesta va verifica dacă sunt îndeplinite condițiile statutare și, în situația în care sunt îndeplinite, o va înregistra, iar mai apoi, va informa despre această cerere, în maxim 24 de ore, membrii Consiliului de administrație, iar Consiliul de administrație are obligația de a demara, de îndată, procedura de organizare a alegerilor pentru funcția/funcțiile vizate în cerere.
(5). Alegerile se vor organiza în termen de maxim 60 de zile calendaristice de la data înregistrării cererii.
(6). Modul de desfășurare al alegerilor anticipate este același ca și la alegerile la termen.
(7). În situația în care este îndeplinită cel puțin o condiție prevăzută la alin. (1) și Consiliul de administrație nu va da curs unei cereri prin care se cere organizarea de alegeri anticipate și nu va declanșa procedura de a organiza alegerile anticipate, orice membru sau reprezentant al unui membru al Obștii interesat se poate adresa instanței de judecată printr-o cerere de chemare în judecată. Din momentul în care cererea de chemare în judecată a fost admisă, conducerea Obștii se consideră suspendată.
(8). În perioada de suspendare, președintele Obștii va avea dreptul doar să efectueze plățile către ocolul silvic cu care obștea noastră are semnat contractul de servicii silvice și, în situația în care există datorii, să achite datoriile.
(9). Continuarea oricărei activități de exploatare și distribuire a masei lemnoase pe perioada suspendării Conducerii Obștii este interzisă.
(10). La începutul perioadei de suspendare a Conducerii, secretarul va informa ocolul silvic cu care Asociația Obștea Vicovu de Jos are contract de servicii silvice.